โครงการรวมพลคนกู้ชีพกู้ภัย สานพลังประชารัฐ ร่วมสร้างสังคมชลบุรีปลอดภัย

0
110

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลคนกู้ชีพกู้ภัย สานพลังประชารัฐ ร่วมสร้างสังคมชลบุรีปลอดภัย จังหวัดชลบุรี ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี จัดโครงการรวมพลคนกู้ชีพกู้ภัย สานพลังประชารัฐ ร่วมสร้างสังคมชลบุรีปลอดภัยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ การมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อม ด้านการป้องกันบรรเทา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย และบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

สำหรับการจัดกิจรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การแสดงศักยภาพความพร้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิและองค์กรต่างๆ ในการเตรียมเครื่องจักรกล ครุภัณฑ์ ยานยนต์ต่างๆ สำหรับช่วยบรรเทาเหตุกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยต่างๆ  พร้อมชมนิทรรศการ และการสาธิตอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย การบรรยายพิเศษ ความรู้เรื่องการใช้วิทยุคมนาคม  และความรู้เรื่องการใช้สัญญาณไฟวับวาบ การเสวนา หัวข้อ ประชารัฐร่วมใจ สังคมปลอดภัย อุบัติเหตุเป็น “ศูนย์” และกิจกรรมกลุ่มฐานการเรียนรู้ จำนวน 4 ฐาน ได้แก่ ฐานอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เป็นการแสดงชุดดับเพลิง SCBA ชุดป้องกันสารเคมี ฐานเรียนรู้หลักการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฐานเรียนรู้การผจญเพลิง ฐานปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้บาด เจ็บ นอกจากนี้ยังได้การแสดงนิทรรศการ การสาธิตอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย โดยมูลนิธิและองค์การสาธารณกุศล ที่ดำเนินงานกู้ชีพกู้ภัยของจังหวัดชลบุรีอีกด้วย

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า โครงการรวมพลคนกู้ชีพกู้ภัย สานพลังประชารัฐ ร่วมสร้างสังคมชลบุรีปลอดภัยจังหวัดชลบุรี เป็นโครงการที่มีประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน  ให้เกิดการบูรณาการหน่วยงานทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันบรรเทาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย  อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย และบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพ และความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ/องค์กรต่างๆ ในการเตรียมพร้อมบุคลากร เครื่องจักรกล ยานยนต์ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับช่วยบรรเทาเหตุกรณีฉุกเฉิน และสาธารณภัยต่างๆ ทำให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการต่างๆ รู้สึกปลอดภัยในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ เป็นการกระตุ้นให้เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับจังหวัดชลบุรี มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และนำไปวางแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยให้เกิดเครือข่ายการทำงาน ความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ฝ่ายทหาร ตำรวจ พลเรือน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานเครือข่ายให้มีความเป็นเอกภาพในการจัดการสาธารณภัยและการบริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  มีระบบปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เป็นระบบ รวดเร็ว และมีระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่มีประสิทธิภาพ และในท้ายที่สุดประชาชนในจังหวัดชลบุรีและนักท่องเที่ยว มีความปลอดภัย  ลดอัตราการสูญเสียชีวิตและทุพพลภาพให้แก่ประชาชน นักท่องเที่ยวและผู้ประสบภัยฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชลบุรีต่อไป.