โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ มูลนิธิซิสเตอร์ ทำคู่มือเพื่อปรับปรุงปฏิสัมพันธ์ ระหว่างตำรวจและคนข้ามเพศ ในประเทศไทย

0
110

เมื่อ 8 พฤศจิกายน 61 ที่โรงแรม MYTT มิทบีช โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDP ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และ มูลนิธิซิสเตอร์ จัดทำคู่มือสำหรับตำรวจ เพื่อปรับปรุงปฏิสัมพันธ์ระหว่างตำรวจและคนข้ามเพศในประเทศไทยให้ดีขึ้น

โดยผู้เข้าร่วมงาน ได้นำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อใช้ในการจัดทำคู่มือ เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตำรวจกับคนข้ามเพศ โดยมีเป้าหมายสำคัญ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมาย เข้าใจเรื่องวิถีทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ และ การแสดงออกทางเพศ ตลอดจนความท้าทายที่คนข้ามเพศต้องเผชิญ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมในการอบรมกว่า 60 คน ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่จังหวัด ภูเก็ต เชียงใหม่ และชลบุรี ผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภาคประชาสัมคม ที่ทำงานประเด็นคนข้ามเพศ เจ้าหน้าที่องค์กรการสหประชาชาติ สื่อมวลชน และตำรวจจากเนเธอร์แลนด์ ที่ทำงานกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

คุณโลวิต้า รามกุทธี รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชนติ ประจำประเทศไทย ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการขอคอวามร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหาที่คนข้ามเพศต้องเผชิญ แม้ว่าประเทศไทยจะมี พ.ร.บ.ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ พ.ศ.2558 ซึ่งให้ความคุ้มครองคนข้ามเพศ แต่คนข้ามเพศก็ยังไม่มีเอกสารใดๆ จากทางการที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ทางเพศ เมื่อขาดการรับรองสถานะตามกฎหมาย คนข้ามเพศจึงถูกกีดกัน และมีความเสี่ยงที่จะถูกเลือกปฏิบัติ และ ได้รับความรุนแรง ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว UNDP กระทรวงยุติธรรม และ องค์กรภาคประชาสังคม ได้ทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ

ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ ถือเป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งขอคอวามร่วมมือ ซึ่งการประชุมได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แบ่งปันแนวทางปฏิบัติ เรื่องหลักปฏิบัติต่อคนข้ามเพศ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ได้มีการเล่าถึงประสบการณ์ และบทเรียนในการทำงาน ของตัวแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และภาคประชาสังคม ได้มีการแบ่งปันเรื่องราวที่เป็นแนวทางปฏิบัติดีในประเทศไทย และร่วมเสนออความเห็นเรื่องแนวปฏิบัติต่อคนข้ามเพศอีกด้วย.