แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี เดินหน้าประชุมกลุ่มย่อย โครงการสำรวจออกแบบรายละเอียด ถนนสาย ง.1 ผังเมืองรวมพัทยา

0
237

เมื่อ 21 มิถุนายน 61 ที่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปรือ ที่ถนนโครงการ ถนน สาย ง.1 ตัดผ่าน อยู่ในรัศมี 100 เมตร เดินทางเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย โครงการสำรวจออกแบบรายละเอียด ถนนสาย ง.1 ผังเมืองรวมเมืองพัทยา หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ทางแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี ได้เดินทางไปประชุมกลุ่มย่อย ในพื้นที่ของตำบลหนองปลาไหล ซึ่งถือว่าเป็นตำบลเริ่มต้นของถนน สาย ง.1 โดยมีพื้นที่ ตำบลหนองปลาไหล ตำบลหนองปรือ และตำบลห้วยใหญ่ ที่ถนนเส้นดังกล่าวจะพาดผ่าน ในระยะทาง 17.70 กิโลเมตร โดยมี นายธงชัย กำลังไทย ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลเมืองหนองปรือ  พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมองหนองปรือ เข้าร่วมสังเกตการณ์ โดยมีตัวแทนจากโครงการฯ ได้มาร่วมชี้แจงถึงรายละเอียดและแนวทางโครงการ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมย่อยครั้งที่ 1 ในพื้นที่ ต.หนองปรือ เพื่อรับทราบความคิดเห็นจากชาวบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อม ในการรองรับการเจริญเติบโตของเมืองพัทยา และพื้นที่โดยรอบ และพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อย่างทั่วถึงและยั่งยืน รวมไปถึงการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง ให้เกิดการเชื่อมต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการแก้ไขปัญหาด้านการจราจร ในพื้นที่ควบคู่ไปกับการพัฒนา และเสริมสร้างโครงข่ายเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังนั้นทางจังหวัดชลบุรี จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนในพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจทางสังคมในอนาคต.