เสวนาวิเคราะห์แนวโน้วตลาดอสังหาริมทรัพย์ราคาที่ดินที่ปรับสูงขึ้นและสนามบินอู่ตะเภาในอนาคตจะมีส่วนในการขับเคลื่อนธุรกิจโลจิสติกส์เป็นฮับของประเทศ

0
497

เมื่อเวลา  15.00 น. วันที่ 4 พฤษภาคม 60 ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์  ได้มีการจัดเสวนาวิเคราะห์แนวโน้วตลาดอสังหาริมทรัพย์ภาคตะวันออก และราคาที่ดินที่ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง อนาคตสนามบินอู่ตะเภา จะมีส่วนในการขับเคลื่อนธุรกิจโลจิสติกส์ฮับของประเทศ ในอนาคตโดยมี กูรู 5  ท่าน ได้แก่ คุณรณชัย  ขำภิบาล  ผู้ช่วยผู้ว่าการ การนิคมอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย  คุณมีศักดิ์  ซุนหรักษ์โชติ  นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ชลบุรี  นางสาว ณัฎฐนันท์  คุณาจิระกุล  นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์  จังหวัดระยอง  และคุณวสันต์  คงจันทร์  กรรมการผู้จัดการ  บจก.โมเดริ์นพร็อพเพอรืตี้ คอนซัลแตนท์  คุณอานะวัฒน์  นาวินธรรม  อุปนายกสมาคมอาคารชุดไทย เปิดการเสวนาแนวโน้วตลาดอสังหาริมทรัพย์ ถึงปัจจัยต่างๆที่เป็นองค์ประกอบในการขับแคลื่อนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จังหวัดชลบุรี และพื้นที่เชื่อมโยง

(จากซ้ายไปขวา) คุณมีศักดิ์ ซุนหรักษ์โชติ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ชลบุรี คุณรณชัย ขำภิบาล ผู้ช่วยผู้ว่าการ การนิคมอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย  คุณณัฎฐนันท์ คุณาจิระกุล นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดระยอง คุณวสันต์ คงจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บจก.โมเดริ์นพร็อพเพอรตี้ คอนซัลแตนท์ คุณอานะวัฒน์ นาวินธรรม อุปนายกสมาคมอาคารชุดไทย เปิดการเสวนาแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์
(จากซ้ายไปขวา) คุณมีศักดิ์ ซุนหรักษ์โชติ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ชลบุรี คุณรณชัย ขำภิบาล ผู้ช่วยผู้ว่าการ การนิคมอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณณัฎฐนันท์ คุณาจิระกุล นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดระยอง คุณวสันต์ คงจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บจก.โมเดริ์นพร็อพเพอรตี้ คอนซัลแตนท์ คุณอานะวัฒน์ นาวินธรรม อุปนายกสมาคมอาคารชุดไทย เปิดการเสวนาแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์

โดยในการจัดเสวนาได้วิเคราะห์ว่า พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก หรืออีสเทิร์นซีบอร์ดถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การลงทุนและเป็นฐานการผลิต อุตสาหกรรมชั้นนําของประเทศ อาทิปิโตรเคมีอุตสาหกรรมยานยนต์และพลังงาน ซึ่งมีผลิตภัณฑ์มวลรวมคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของประเทศจากปัจจัยและความสําคัญดังกล่าวนํามาซึ่งโครงการ“พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก”(Eastern Economic Corridor-EEC) เพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามซูเปอร์คลัสเตอร์ ที่มีการส่งเสริมเพื่อสร้าง การเติบโตทางเศรษฐกิจประกอบด้วย 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve)และ5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มเป็นพิเศษ (High-High Value Added) ตามนโยบายของภาครัฐเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนําของอาเซียน โดยนําร่องในพื้นที่ 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัด ระยอง ชลบุรีและฉะเชิงเทราประกอบกับปัจจัยสนับสนุนจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐรวมทั้งการพัฒนานิคม อุตสาหกรรมในพื้นที่ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 3 แสนล้านบาท จะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการลงทุนในธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องหลากหลายประเภทซึ่งคาดว่าจะดึงดูดการลงทุนจากชาวไทยและต่างชาติได้มากกว่า 1.9 ล้านล้านบาท โดยโครงการลงทุนส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ รองลงมา ได้แก่อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ทั้งนี้ คาดว่าภายใน 5 ปีทั้งภาครัฐและเอกชนจะมีการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกอย่างน้อย 1.5 ล้านล้านบาทโดยเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 แสนล้านบาทการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 4 แสนล้านบาท การลงทุนเมืองใหม่ โรงพยาบาล โรงเรียน ที่อยู่อาศัย 4 แสนล้านบาท การลงทุนด้านการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพประมาณ 2 แสนล้านบาทจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นจากภาคเอกชนไทยและผู้ลงทุนจากต่างประเทศทั้งที่เข้ามาลงทุนและร่วมทุน และทําให้เกิดการลงทุนใหม่มากมาย รวมทั้งเกิดการย้ายถิ่นฐานเพื่อเข้ามาทํางานในพื้นที่มากขึ้นสังคมเมืองเกิดการเติบโต รายได้และกําลังซื้อของคนในพื้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และส่งผลให้เกิดการพัฒนาสิ่งก่อสร้างใหม่ๆ มากมายจากทั้งภาครัฐ และเอกชน

โดยจากการสำรวจราคาที่ดิน  มีการปรับตัวสูงขึ้น อันดับที่ 1 ปี 60   กรุงเทพ-ราชประสงค์  ตร.ว.ละ 2,500,000 บ.ถนนเรียบชายหาดพัทยาอยู่อันดับที่ 2  ราคา  600,000 บ.  ที่ 3 ภูเก็ตป่าตอง  ราคา 600,000 บ. เท่ากัน แล้วแต่สิ่งอำนวยความสะดวก  รองลงมาเป็น หาดใหญ่ ถนนราษฎร์ยินดี เชียงใหม่  ถนนนิมมานเหมินทร์   เชียงราย ถนนพหลโยธิน  อุดร ถนนโพธ์ศรี  ขอนแก่นถนนศรีจันทร์  ราคาอยู่ ตร.ว.  200,000-250,000 บ.

ตารางราคาที่ดินที่มีราคาสูง อันดับที่ 1 ปี 60  กรุงเทพ-ราชประสงค์ ตร.ว. 2,500,000 บ.ถนนเรียบชายหาดพัทยาอยู่อันดับที่ 2 ราคา 600,000 บ. ที่ 3 ภูเก็ตป่าตอง ราคา 600,000 บ. เท่ากัน
ตารางราคาที่ดินที่มีราคาสูง อันดับที่ 1 ปี 60 กรุงเทพ-ราชประสงค์ ตร.ว. 2,500,000 บ.ถนนเรียบชายหาดพัทยาอยู่อันดับที่ 2 ราคา 600,000 บ. ที่ 3 ภูเก็ตป่าตอง ราคา 600,000 บ. เท่ากัน

ทั้งนี้ยังมีปัจจัยในการก่อสร้างที่สำคัญของภาครัฐ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกในอนาคตที่กำลังดำเนินการได้แก่ โครงการทางพิเศษสายบูรพาวิถี-พัทยา ระยะทาง 68 กม. เพื่อเชื่อมระบบขนส่ง จากท่าเรือแหลมฉบังไปยังการขนส่งทางรางและทางถนน – โครงการมอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุดระยะทาง 32 กม. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา ระบบโลจิสติกส์ของนิคมอุตสาหกรรมด้านตะวันออกเชื่อมกับสนามบินสุวรรณภูมิท่าเรือ แหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

โครงการรถไฟทางคู่ ศรีราชาฉะเชิงเทรา-คลอง 19 – แก่งคอย ระยะทาง 106 กม. เพื่อรองรับการขยายตัวของท่าเรือแหลมฉบัง – รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-ระยอง (มินิไฮสปีดเทรน) ผ่าน 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เริ่มต้นจากสถานีลาดกระบังสิ้นสุดที่สถานีระยอง  และโครงการขยายท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3 เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าจากรถไฟความเร็วสูง และรถไฟทางคู่ในอนาคต – โครงการขยายท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 เป็นการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน วงเงินลงทุนรวม 8,300 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขนส่งสินค้าให้เป็น 6-7 ล้านทีอียู จากเดิมที่รองรับได้เพียง 3 ล้านทีอียู การก่อสร้างที่ส าคัญของภาครัฐในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หมายเหตุ: ทีอียู หรือ TEUs (Twenty-foot) คือ หน่วยนับสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ความยาว 20 ฟุต

นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา เป็นสนามบินนานาชาติแห่งที่ 3 เชื่อมโยงกับสนามบิน ดอนเมืองและสุวรรณภูมิให้สามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มเป็น 5 ล้านคนต่อปี เพื่อรองรับการ พัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกและการท่องเที่ยว – โครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานท่าอากาศยานอู่ตะเภา ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมการบิน เพื่อรองรับการคมนาคมขนส่งทางอากาศที่ขยายตัวและเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิต และซ่อมบํารุงอากาศยานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   ที่จะผลักดันเศษรฐกิจ  การเติบโตของผู้โดยสารและเที่ยวบินของท่าอากาศยานอู่ตะเภา มีนโยบายเปิดให้บริการเป็นสนามบินเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ และนับวันยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น และโรดแม็บการลงทุนร่วม 2 หมื่นล้านบาท ที่พลิกโฉมสนามบินแห่งนี้ ซึ่งกำลังจะกลไกสำคัญ ต่อการขับเคลื่อนธุรกิจโลจิสติกส์ฮับประเทศ ในอนาคตอันใกล้