เลือกเมืองพัทยา เปิดเวทีถกคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 24 วาง 6 กรอบข้อตกลง หาผลสรุปร่วมก่อนลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการ

0
180
พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ประจำปี 2560 เพื่อหารือและกำหนดนโยบายความร่วมมือในการพัฒนากลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน
พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ประจำปี 2560 เพื่อหารือและกำหนดนโยบายความร่วมมือในการพัฒนากลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน

เมื่อ 29 พฤศจิกายน 60 ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา รีสอร์ท จ.ชลบุรี ได้มีการจัดการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 24 โดยมี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 24 โดยร่วม กับรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ประกอบด้วย พณฯ บุน เฮียน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยา ราชอาณาจักรกัมพูชา, พณฯ ดร.เหงียน ลิน ง็อก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ พณฯ มาดามบุณคำ วรจิต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชา ชนลาว พร้อมทั้งผู้แทนจากประเทศคู่เจรจา และสังเกตการณ์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน, ประเทศเมียนมา, ประเทศญี่ปุ่น และออสเตรเลีย เข้าร่วม

คณะมนตรีคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง
คณะมนตรีคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรี คณะ กรรมาธิการแม่น้ำโขง ประจำปี 2560 เพื่อหารือและกำหนดนโยบายความร่วมมือในการพัฒนากลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน การบริหารองค์กรของคณะกรรมิการแม่น้ำโขง รวมถึงนโยบายความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาและหุ้นส่วนพัฒนา ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยมีการพูดคุยพิจารณาใน 6 กรอบข้อตกลง ซึ่งเป็นสาระสำคัญของการประชุม คือ 1.การอนุมัติสัดส่วนการจ่ายเงินอุดหนุนของประเทศภาคีสมาชิก 2.การอนุมัติแผนปฏิบัติงานประจำปี 2560 ในงบประมาณรวม 15.7 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประ มาณ 471 ล้านบาท 3.การอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแผน ปฏิบัติการในลุ่มน้ำโขง 4.การอนุมัติแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรประมงในระดับลุ่มน้ำ พ.ศ.2561-2565 5.การกำหนดทิศทางและนโยบายกรอบความร่วมมือในภูมิภาค สนับสนุนการเสริม สร้างความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา (จีน-เมียนมา) และหุ้นส่วนการพัฒนา รวมถึงการรับทราบการสนับ สนุนด้านการเงิน และเทคนิควิชาการของหุ้นส่วนการพัฒนาที่ให้แก่คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง  และ 6.การรับทราบความก้าวหน้าของการดำเนนิงานที่สำคัญ ได้แก่ ความก้าวหน้าการศึกษาการบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน รวมถึงผลกระทบข้ามพรมแดนจากการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบนแม่น้ำโขงสายประธาน ความก้าวหน้าของการถ่ายโอนภารกิจหลักด้านการจัดการลุ่มน้ำสู่ประเทศสมาชิก และความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดประชุมสุดยอดผู้นำของคณะกรรมการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3 ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ราชอาณาจักรกัมพูชา

การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือของทั้ง 4 ประเทศเขตลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ.2538 ในการดำเนินการระดับนโยบาย ซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีสมัยสามัญประจำปี โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพระหว่างประเทศสมาชิก โดยในวันพรุ่งนี้หลังจากได้ผลสรุปการประชุมแล้วจะได้มีการพิจารณารายละเอียดก่อนมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันต่อไปด้วยเช่นกัน.