เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ ปล่อยตัวผู้ต้องขัง ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 23 นาย

0
104

เมื่อ 15 พฤษภาคม 62   พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขัง ในเรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี จำนวน 57 นาย ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล บรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ามกลางความปลาบปลื้มใจของเหล่าบุพการี และครอบครัว ที่มาเฝ้ารอรับบุตรหลานกลับบ้าน เริ่มต้นชีวิตใหม่บนรากฐานของความดี

ในการนี้ เหล่าผู้ต้องขังที่รับการอภัยโทษ ต่างปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้ตบเท้าเข้ารับใบบริสุทธิ์ และกราบแสดงการเคารพต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม อย่างหาที่เปรียบมิได้

พลเรือโท ชุมศักดิ์ กล่าวว่า การอภัยโทษแก่ผู้ต้องขัง เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการปล่อยตัว และลดหย่อนผ่อนโทษ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ ได้กลับตัวกลับใจเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

สำหรับเรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ มีนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และปล่อยตัวทันที รวม 57 นาย แบ่งเป็นได้รับการลดหย่อน 34 นาย และปล่อยตัวทันที 23 นาย ซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมด ได้รับการพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมได้รับการฝึกอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ชิวิตในสังคม และปลูกจิตสำนึกให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงเชื่อมั่นว่า พวกเขาเหล่านี้จะสามารถ นำประสบการณ์ที่ได้รับ ออกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นคนดี สร้างคุณค่าให้กับสังคม และประเทศชาติได้อย่างแน่นอน.