เมืองพัทยา และพุทธศาสนิกชน สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา วัดหนองใหญ่

0
100

เมื่อ 09.30 น.วันที่ 15 กรกฎาคม 62  เมืองพัทยา จัดพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยมีเเขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายสกน ผลลูกอินทร์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ครู นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมพิธีแห่เทียนพรรษาแห่รอบพระอุโบสถ จำนวน 3 รอบ ก่อนที่จะนำเทียนพรรษาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดหนองใหญ่

วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์จะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ วัดที่ใดที่หนึ่งตลอดช่วงระยะเวลาฤดูฝนที่กำหนดไว้ เป็นเวลาสามเดือน ระหว่างแรม 1 ค่ำเดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า “จำพรรษา” เพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริก เพื่อเผยแพร่ศาสนาไปตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝน และเพื่อป้องกันความเสียหาย จากการอาจเดินเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้าน ที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝน ซึ่งในวันเข้าพรรษานี้มีประเพณีที่สำคัญ 2 ประเพณี ได้แก่ ประเพณีแห่เทียนพรรษา และประเพณีการถวายผ้าอาบน้ำฝน

ทั้งนี้สำนักการศึกษา เมืองพัทยา จึงได้จัดโครงการส่งเสริมศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2562 เพื่อทำนุบำรุงศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจำชาติ ร่วมสืบสานและดำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ ส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้ บ้าน วัด โรงเรียน เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์การร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันเข้าพรรษาอีกด้วย.