เมืองพัทยา เพิ่มบทบาทใหม่ให้กลุ่มพัฒนาสตรี ก้าวสู่ยุคทันสมัย

0
224
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา

เจษฎา หอมกลิ่น

เมื่อ 23 พฤษภาคม 60 ที่โรงแรมซิติน การ์เด้นท์ รีสอร์ท  นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา พร้อมด้วย สมาชิกสภาเมืองพัทยา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ซึ่งการมีสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารเวลา” โดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารเมืองพัทยามีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี ให้มีความรู้ในกระบวนการสื่อสารและพัฒนาบุคลิกภาพของตน ตลอดจนส่งเสริมให้กลุ่มสตรีมีบทบาทในการพัฒนาสังคม และมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและชุมชนให้มีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นจิตอาสา เผยแพร่องค์ความรู้สู่สตรีในท้องถิ่นให้มีจิตสำนึก ร่วมเสริมสร้างพลัง แรงจูงใจให้สตรีท้องถิ่นตระหนักรู้ เชิดชู ใฝ่เรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมไทย อย่างมีคุณธรรม

ดังนั้นสำนักพัฒนาสังคม เมืองพัทยา จึงได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีความรู้ในกระบวนการสื่อสารและพัฒนาบุคลิกภาพของตน ตลอดจนส่งเสริมให้กลุ่มมีบทบาทในการพัฒนาสังคมและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ตลาดจรได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสมกับหน้าที่ของผู้นำและ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในงบประมาณประจำปี 2560 โดยได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา จัดอบรมตั้งแต่วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมซิติน การ์เด้นท์ รีสอร์ท ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกลุ่มผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เรือนเพาะชำ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์สำคัญๆ อาทิ ยิ่งรู้จักยิ่งรักกัน , เวลาสำคัญแค่ไหน ใยต้องจัดการ , พักผ่อนตระหนักรู้ว่าให้เวลาได้ดูแลตัวเอง , เรื่องเล่าเร้าพลัง 1 สายธารชีวิต , เรื่องเล่าเร้าพลัง 2 เวลาชีวิต สุข ทุกข์ , คิดบวกมองโลกในแง่ดีทุกเวลาเป็นสุข , จัตุรัสบริหารเวลาชีวิต และกิจกรรม ผ่อนพักตระหนักรู้เพื่อดูแลทางกาย

เมืองพัทยาเล็งเห็นคุณค่ากลุ่มพัฒนาสตรีต้องก้าวสู่ยุคทันสมัยเพิ่มบทบาทใหม่ทางสังคมหลักสูตร"การบริหารเวลา”
เมืองพัทยาเล็งเห็นคุณค่ากลุ่มพัฒนาสตรีต้องก้าวสู่ยุคทันสมัยเพิ่มบทบาทใหม่ทางสังคมหลักสูตร”การบริหารเวลา”

การการฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นการช่วยเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเป็นบุคคลที่มีจิตสำนึกสาธารณะ โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และแสวงหาแนวทางที่จะส่งผลให้ชุมชนให้น่าอยู่และเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างพลังร่วมกัน และก่อให้การพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ความเป็นชุมชนเข้มแข็ง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้จัก ตระหนักรู้ในการบริหารการจัดการเวลาและการบริหารการเป็นผู้นำที่ดีและเป็นตัวอย่างดีของสตรีในต่างถิ่นที่มาพำนักอาศัยประกอบอาชีพในสังคมต่อไป