เมืองพัทยา เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าอบรมภาษาอังกฤษ-จีน ฟรี วันแรก ประชาชนสนใจเรียนจำนวนมาก

เมื่อ 26 มิถุนายน 63  ที่ห้องประชุม 231 ตึกใหม่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นางฐิตาภา จันทร์กระจ่าง หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เปิดรับสมัครบุคคลเข้าอบรมในโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2563 ให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาอบรมภาษาอังกฤษ-จีน ฟรี จำนวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ขั้นพื้นฐาน) หลักสูตรภาษาจีน (ขั้นพื้นฐาน) และหลักสูตรภาษาจีน (ระดับกลาง) หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง จัดอบรมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 63 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. วันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 10 วัน อบรมเฉพาะวันอาทิตย์ ดังนี้ เดือนกรกฎาคม 2563 วันที่ 5,12,19,26 จำนวน 4 วัน (12 ชั่วโมง)  เดือนสิงหาคม 2563 วันที่ 2,9,16,23,30 จำนวน 5 วัน (15 ชั่วโมง)  และ เดือนกันยายน วันที่ 6 จำนวน 1 วัน (3 ชั่วโมง)


โดยคุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา หรือเยาวชน ที่สนใจเข้ารับอบรม มีสำเนาทะเบียนบ้านในเขตท้องถิ่นเมืองพัทยา สำหรับบุคคลที่เคยสมัครเข้ารับการอบรมภาษาต่างประเทศกับเมืองพัทยาแล้ว ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรเดิมได้ เนื่องจากเป็นสูตรที่จัดอบรมทุกปี โดยเตรียมเอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการอบรมฯ ประกอบด้วย  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ  เอกสารเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป  วุฒิบัตรที่ผ่านการอบรม หลักสูตรภาษาจีน (ขั้นพื้นฐาน) จากเมืองพัทยา เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรภาษาจีน (ระดับกลาง) จำนวน 1 ฉบับ  

โดยจะเปิดภาคเรียนวันแรกในวันที่ 2 กรกฎาคม 63 นี้ ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 6  วัดธรรมสามัคคี และสิ้นสุดโครงการวันที่  6 ของเดือนกันยายน 63 และหากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลายลงก็จะมีพิธีรับมอบวุฒิบัตรในวันที่ 17 กันยายน 63 สอบถามรายละเอียดเพื่มเติมที่ 0 382 5409 – 0 3825 3271 ในวันและเวลาราชการ.