เมืองพัทยา เตรียมผลักดันงบประมาณสนับสนุน ด้านสุขภาพและเอดส์อย่างเต็มที่

0
333

วราพร ใจกุศล

เมื่อ 9 มิถุนายน 60 ที่ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา กลุ่มเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพ และเอดส์ จัดการประชุมเครือข่ายประจำเดือนมิถุนายน 2560 ได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร พงษ์พาณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม โดยมีองค์กรเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพ และเอดส์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ซึ่งที่ประชุมได้มีการสรุปถึงสถานการณ์ การติดเชื้อเอชไอวีในพัทยาและทั่วประเทศ  รวมถึงภาพรวมในการดูแลรักษาส่งต่อรักษา ให้แก่ผู้บริหารเมืองพัทยาได้รับทราบ  พร้อมชี้แจงถึงความร่วมมือมือที่ทางหน่วยงานภาครัฐได้ให้ความสำคัญ และสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่างๆของเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง จนพบว่าเมืองพัทยาถือว่าเป็นพื้นที่ๆคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ สามารถทำงานในการประสานงานร่วมกันได้อย่างลงตัว

จากนั้น  นายวิเชียร  พงษ์พาณิชย์  รองนายกเมืองพัทยา  ก็ได้แจงถึงเรื่องการของรับการสนับสนุนในส่วนของงบประมาณจากภาครัฐ  ซึ่งการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อ เอชไอวี  ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงองค์กรในด้านต่างๆต้องตระหนัก และเพิ่มการรับรู้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้ตระหนักถึงผลที่จะตามมา ซึ่งที่ผ่านมาทางเมือพัทยาเองก็ไม่ได้ทอดทิ้ง หรือไม่ได้เห็นความสำคัญ แต่เนื่องจากปัจจุบันการใช้จ่ายเงินของเมืองพัทยา ได้รับการตรวจสอบตากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ดังนั้นในเรื่องของการใช้งบประมาณจะต้องอยู่ในขอบเขต และต้องมีการพิจารณาในหลักการว่าสามารถดำเนินการสนับสนุนช่วยเหลือได้หรือไม่  และที่สำคัญเป็นภาระกิจหน้าที่ของเมืองพัทยาหรือไม่  ถ้าเป็นภารกิจหน้าที่โดยตรงก็สามารถสนับสนุนได้ อย่างไรก็ตามเมืองพัทยาถือว่าโชคดีที่มีการร่วมกันทำงานที่ดีระหว่างภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันลดจำวนผู้ป่วยเอดส์ได้อย่างถาวรและลดการแพร่ระบาดด้วย.