เมืองพัทยา เตรียมปรับปรุงสถานีสูบน้ำในพื้นที่ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

0
86
นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักร สถานีสูบน้ำเสียในเมืองพัทยา เพื่อปรับปรุงสถานีสูบน้ำในพื้นที่อย่างเร่งด่วน
นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักร สถานีสูบน้ำเสียในเมืองพัทยา เพื่อปรับปรุงสถานีสูบน้ำในพื้นที่อย่างเร่งด่วน

เมื่อ 10.00 น. วันที่ 15 พฤศจิกายน 61   นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักร สถานีสูบน้ำเสียพัทยาสายสาม สถานีสูบน้ำเสียหาดพัทยาใต้ และสถานีสูบน้ำเสียคลองพัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย) โดยมี นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่บริษัทพรอสเพอร์ โซลูชั่น จำกัด ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ครั้งนี้

สำหรับเมืองพัทยามีสถานีสูบน้ำเสียจำนวน 6 สถานี คือ สถานีสูบน้ำเสียลานโพธิ์ (PSL) สถานีสูบน้ำเสียคลองปึกพลับ (PSK) สถานีสูบน้ำเสียหาดพัทยาใต้ ( PS 7) สถานีสูบน้ำเสียคลองพัทยาใต้ (PS 12)  สถานีสูบน้ำเสียพัทยาสายสาม (PS 1)  และสถานีสูบน้ำเสียซอยวัดหนองใหญ่ (PSY)   โดยสถานีสูบน้ำเสียพัทยาสายสาม (PS 1) รองรับน้ำมาจาก สถานีสูบน้ำเสียหาดพัทยาใต้ ( PS 7) และสถานีสูบน้ำเสียคลองพัทยาใต้ (PS 12) ซึ่งปัจจุบันสถานีสูบน้ำพัทยาสายสาม ปั๊มสูบน้ำเสียจำนวน 7 เครื่อง สามารถใช้งานได้จำนวน 5 เครื่อง ส่งซ่อม จำนวน 2 เครื่อง และเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน  ที่ผ่านมา ช่วงเวลา 20.00 น. วัสดุและอุปกรณ์ของเครื่องจักรชำรุดเสียหายตามสภาพอายุการใช้งาน ส่งผลให้สถานีสูบน้ำพัทยาสายสาม ไม่สามารถทำงานได้ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังภายในห้องเครื่องสถานีสูบน้ำ จึงได้แก้ไขปัญหาเร่งด่วน โดยนำกำลังเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงพัทยาสายสามทำการสูบน้ำ เพื่อระบายน้ำออกจากสถานีเร่งด่วน สำหรับสาเหตุนั้นเกิดจากวัสดุและอุปกรณ์ของปั้มทำด้วยเหล็ก ประกอบกับน้ำเสียมีสภาพความเป็นกรดเป็นด่าง จึงทำให้ปั้มและวัสดุอุปกรณ์เสื่อมสภาพตามกาลเวลา ซึ่งไม่สามารถแก้ไขด้วยการหล่อหรือเชื่อมเพื่อซ่อมแซมในพื้นได้ในทันที ซึ่งต้องถอดปั้มน้ำเสียเพื่อนำไปหล่อและทำแบบใหม่ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการซ่อมแซม ซึ่งวันนี้ได้นำปั้มน้ำเสียที่ยกไปซ่อมแซมก่อนหน้านี้ จำนวน 2 เครื่อง ที่ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยมาติดตั้งเพื่อใช้งานได้ทันเวลา และนำเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหายจำนวน 5 เครื่อง ส่งซ่อมแซมเร่งด่วน

ในเวลาต่อมา นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา และคณะได้ลงพื้นที่สำรวจสถานีสูบน้ำเสียหาดพัทยาใต้ (PS 7) ซึ่งมี 2 ระบบ คือ ระบบปั้มสูบน้ำฝน จำนวน 2 เครื่อง ระบบปั้มสูบน้ำเสีย จำนวน 8 เครื่อง ส่วนสถานีสูบน้ำเสียคลองพัทยาใต้ (PS 12) ซึ่งมี 2 ระบบ คือ ระบบปั้มสูบน้ำฝน จำนวน 6 เครื่อง ระบบปั้มสูบน้ำเสีย จำนวน 3 เครื่อง พบว่า ปั้มสูบน้ำมีสภาพชำรุดเสียหายตามกาลเวลา และพื้นที่โดยรอบมีทัศนียภาพที่ชำรุดทรุดโทรม

นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา จึงได้มอบหมายให้ บริษัท พรอสเพอร์ โซลูชั่น จำกัด ออกแบบและปรับปรุงทัศนียภาพพื้นที่โดยรอบ สถานีสูบน้ำให้เป็นระเบียบร้อย สะอาดสวยงามอยู่เสมอ พร้อมทั้งมอบหมายให้ นายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล ดำเนินการจดรายละเอียดปั๊มสูบน้ำเสียที่ชำรุดของแต่ละสถานี เพื่อนำไปเสนอในที่ประชุมสภาพิจารณาในการปรับปรุงสถานีสูบน้ำในพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบาย NEO Pattaya ของนายสนธยา คุณปลื้ม ที่ต้องการพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นเมืองที่สะอาด สะดวกและปลอดภัย เปลี่ยนภาพลักษณ์ชายหาดที่ทอดตัวยาวนานกว่า 60 ปีให้เป็นพื้นที่ปราศจากขยะ ปรับภูมิทัศน์ให้สอดรับกับโครงการ EEC สู่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมยุคใหม่.