เมืองพัทยา เชิญประชาชนเข้ารับบริการนวดแผนไทย และนวดเท้าเพื่อสุขภาพฟรี

0
80

ฝ่ายเศรษฐกิจชุมชน สำนักพัฒนาสังคม จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพตามโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้มีทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายแก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ตามหลักสูตร นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ (นวดตัว 150 ชั่วโมง) และนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ (60 ชั่วโมง)​   ซึ่งมีคณะจากโรงพยาบาลพนัสนิคม เป็นวิทยากรในการอบรมฯ ครั้งนี้ โดยจะเก็บคะแนนภาคปฏิบัตินวดแผนไทยและนวดฝ่าเท้า 30 คน ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม- 5 เมษายน 2562 วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

ทั้งนี้เมืองพัทยา จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ เข้ารับบริการนวดแผนไทยและนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ นวดฟรี ตามโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 ตามวันและเวลาดังกล่าว ณ ลานกิจกรรม ชั้น 4 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ในวัน และเวลาราชการ.