เมืองพัทยา อบรมเครือข่ายผู้ประกอบการ เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

0
144

By PCPR

เมื่อ 8 กรกฎาคม 62 ที่ โรงแรมอีสเทิร์นแกรนด์ พาเลซ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดอบรมเครือข่ายผู้ประกอบการ เพื่อการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จากเครือข่ายจากผู้ประกอบการโรงแรม อพาร์ทเม้นท์ อาคารชุด หรือเกสเฮ้าส์จำนวน 120 คนเข้าร่วม

ภายในการอบรม ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยขออนุญาต และขั้นตอนการเปิดสถานประกอบการโรงแรม และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ เพื่อเป็นสร้างการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ทำให้สมาชิกในเครือข่ายเกิดความเข้าใจในการทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น และนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายและการตอบสนอง ความต้องการของเมืองพัทยา ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนำไปสู่เมืองพัทยา NEO PATTAYA ต่อไป.