เมืองพัทยา วางโครงการระยะยาวพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุน สู่เมืองอัจฉริยะ ตามแผนแม่บทดิจิทัล

เมื่อ 12 มีนาคม 63 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังการประกาศแผนแม่บทดิจิทัลฯ ระดมความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็น รวมถึงการติดตามความคืบหน้าโครงการแผนแม่บทดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ-การสื่อสาร และปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่ของเมืองพัทยา (ระยะ 5 ปี) (พ.ศ. 2563-2567) เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ NEO Pattaya เร่งเครื่องเดินหน้าสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยมีรองนายกเมืองพัทยา ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ต้องผ่านการวัดไข้ และฉีดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ พร้อมใส่กากอนามัยก่อนเข้าร่วมประชุมฯ ทุกคน เพื่อป้องกันสู้โรคโควิด-19

นายสนธยา คุณปลื้ม กล่าวว่า  เป้าหมายของการไปสู่ Smart
City ในอนาคต ต้องเริ่มจากการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ NEO Pattaya
ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้แนวคิดที่จะพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกแห่งใหม่
เน้นให้พัทยาเป็นศูนย์กลางของ EEC ในทุกด้าน เป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของโลก
เพื่อรองรับการหลั่งไหลของประชากรในภาคพื้นอาเซียนอย่างน้อย 90 ล้านคน ในปี 2030 ดังนั้น
การใช้นวัตกรรมดิจิทัลจึงมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้เมืองพัทยามุ่งสู่ NEO
Pattaya ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งภายใต้แผนแม่บทดิจิทัลนี้ โดยดำเนินการ
(ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลใน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากำลังคนดิจิทัล ( Digital
Manpower)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริการดิจิทัล ( Digital
Service)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital
Platform)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงการพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล
(Digital Security and Infrastructure)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการองค์กรดิจิทัลสมรรถนะสูง
(High Performance Digital Organization)

  ทั้งนี้ในส่วนความร่วมมือกับ EEC จะเน้นความร่วมมือเพื่อพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ ด้านการค้า ด้านการลงทุน ด้านคมนาคม และด้านโลจิสติกส์
ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับนวัตกรรมดิจิทัลที่กำลังจะเกิดขึ้นตามแผนแม่บทดิจิทัลฯต่อไป.