เมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการตั้งแผงขายของรุกล้ำพื้นที่ ตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ

0
120

นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะทำงานฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมลงพื้นที่ติดตามคืบหน้าการตั้งแผงขายของรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ บริเวณตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ  ตามที่เมืองพัทยาได้ลงพื้นที่ก่อนหน้านี้ไปแล้ว  เพื่อขอความร่วมมือผู้ประกอบการไม่ตั้งแผงขายของรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ ติดตั้งเครื่องดูดควันเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ในวันครั้งนี้จึงได้ลงพื้นที่อีกครั้ง เพื่อติดตามความคืบหน้า พบว่าพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยขยับโต๊ะและอุปกรณ์วางอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดไว้ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการเดินทางผ่านพื้นที่บริเวณดังกล่าว

นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการต่างๆที่ต้องดำเนินการด้านปิ้งย่าง ให้เร่งติดตั้งเครื่องดูดควัน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีร่วมกัน นอกจากนี้ยังมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชิญพ่อค้าแม่ค้าที่มีรายชื่อขึ้นทะเบียนถูกต้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบระเบียบต่างๆ รวมทั้งจุดตำแหน่งค้าขายให้ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้ตลาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป.