เมืองพัทยา ร่วมกับ สสปน.เชิญภาครัฐ-เอกชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์

0
220

เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 62 ที่ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยานายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์เมืองพัทยา โดยมี นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐอนวัช ผู้แทนมหาวิทยาลัยบูรพา นางดารัตน์ สุรักขกะ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. นางปิ่นนาถ เจริญผล ผอ.ททท.สำนักงานพัทยา นางอรวรา กรพินธุ์ ผอ.สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายกฤษณ์ จิระมงคล เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี/นายกสมาคมผู้ผสมเครื่องดื่มและบริการ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม

ตามที่เมืองพัทยาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ ในการดำเนินงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ วางแผน กำหนดแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ ในอันที่จะพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของเมืองพัทยาและประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดนิทรรศการ ดังนั้นจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุม และร่วมเป็นคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์เมืองพัทยา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณการร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้มีการแบ่งไมซ์ซิตี้เป็น 3 ระดับคือ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระดับนานาชาติ

โดยเมืองพัทยาจัดอยู่ในระดับประเทศ ที่จะพัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติได้ ด้วยศักยภาพที่เหมาะสมในการจะก้าวไปสู่ในระดับนานาชาติ ที่มีวิสัยทัศน์ในการเป็นไมซ์ซิตี้คือ “เมืองประชุมชายทะเลที่มีความสนุกสนานและประสบการณ์ที่น่าจดจำสำหรับทุกคน” โดยมีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดงานไมซ์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่เมืองพัทยา ส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยการบริการที่ได้มาตรฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์บนฐานความรู้ รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ได้มาตรฐานสากล พร้อมส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาว โดยมีเป้าหมายสร้างรายได้แก่จังหวัดด้วยกิจกรรมไมซ์ เพื่อทำให้จังหวัดก้าวผ่านการเป็นเมืองที่มีรายได้ปานกลาง ด้วยการบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเพิ่มจำนวนนักเดินทางไมซ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  มีผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีมาตรฐาน พร้อมกับมีโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคต ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนกระจายรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์สู่พื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง สร้างความเจริญจากอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งประโยชน์ส่วนรวมในทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆต้องยืนอยู่บนแผนยุทธศาสตร์ไมซ์ซิตี้เมืองพัทยา 4 กลยุทธ์ คือ การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กับศูนย์กลางและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของเมือง การยกระดับการพัฒนาสินค้าท่องเที่ยว สร้างโอกาสในกิจกรรมไมซ์   การพัฒนา ยกระดับ บุคลากรที่มีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่  และยกระดับ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนการจัดกิจกรรมไมซ์

การประชุมในวันนี้ได้เสนอให้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการต่างๆให้เป็นรูปธรรม พร้อมเชิญหน่วยงานภาคเอกชนมาร่วมประชุม เพื่อนำยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ไปสู่แผนการปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดย สสปน.จะนำข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมในวันนี้ไปปรับปรุงเพื่อนำมาเสนอต่อคณะกรรมการอีกครั้งในการจัดตั้งคณะอนุกรรมการต่อไป เพื่อร่วมสร้างพัทยาให้เป็นเมืองแห่งศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การลงทุน โดยดำเนินการควบคู่กับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ซึ่งจะทำให้พัทยาก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป.