เมืองพัทยา ร่วมกับ รพ.กรุงเทพพัทยา จัดประชุมแนวทางในการดูแลด้านบริการในเมืองพัทยาและเกาะล้าน

เมื่อ  21 มกราคม 63 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมร่วมระหว่างเมืองพัทยาและโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ครั้งที่ 1 โดยมี นางสาวจุฑาภรณ์ หุยากรณ์ ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจและการต่างประเทศ รพ.กรุงเทพพัทยา หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

การประชุมหารือในครั้งนี้ เพื่อจัดทำบันทึกความเข้าใจ (ฉบับใหม่) ในการดูแลด้านบริการการรักษาพยาบาลสำหรับประชาชน และนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาและชุมชนเกาะล้าน เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยาและโรงพยาบาลฯ ในการดูแลรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยและอันตรายฉุกเฉินของประชาชน  นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาและชุมชนเกาะล้าน ให้ได้รับการบริการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพแก่บุคคลากร เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว พร้อมจัดให้มีการให้ความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบ  รวมไปถึงเจ้าของกิจการ Life guard ภายในชุมชนเกาะล้าน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับนักท่องเที่ยวในการดูแลรักษาพยาบาล เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินได้ทันท่วงที.