เมืองพัทยา ประชุมแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

0
83

เมื่อ 25 มีนาคม 63  นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมและแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์อำนวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมืองพัทยา โดยมี นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้มีการแบ่งคณะทำงานเป็น คณะทำงานฝ่ายสื่อสารองค์กร  คณะทำงานฝ่ายป้องกันควบคุมโรคคณะทำงานฝ่ายการแพทย์และการรักษาพยาบาล  และคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)ให้กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็ว และ 27 มีนาคมนี้..เมืองพัทยาขอเชิญชวนภาครัฐ ผู้ประกอบการ ประชาชนร่วมทำบิ๊กคลีนนิ่ง ทำความสะอาด ล้าง เช็ด ถู สถานที่ประกอบการ ร้านค้า ที่อยู่อาศัยของท่าน ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส สร้างพัทยาให้น่าอยู่ ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19.