เมืองพัทยา ประชุมแก้ปัญหาถนนเลียบชายหาด 3 ระยะ ลดปัญหาการกัดเซาะและการระบายน้ำ

0
91
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานรับฟังข้อเสนอแนะ แนวออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนเลียบชายหาด
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานรับฟังข้อเสนอแนะ แนวออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนเลียบชายหาด

เมื่อ 25 ตุลาคม 61 ที่ ห้องประชุมสำนักช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา  นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานรับฟังข้อเสนอแนะ แนวออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนเลียบชายหาด  นายมาโนช หนองใหญ่ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายสมภพ วันดี ผู้อำนวยการส่วนจัดการคุณภาพน้ำ นายสุพจน์ จารุสาเขต วิศวกรที่ปรึกษา โครงการเสริมทรายชายหาดเมืองพัทยา ตัวแทนจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

ปัจจุบันเมืองพัทยาประสบปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกมาเป็นจำนวนมาก ทำให้มีน้ำไหลหลากมาจากพื้นที่สูงลงสู่ที่ต่ำอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง  กระทบต่อการคมนาคมสัญจร รวมทั้งคุณภาพชีวิต และภาพลักษณ์ของเมืองพัทยา จึงได้มีแผนนำเสนอแนวความคิดงานปรับปรุงระบบระบายน้ำริมหาดพัทยา แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ

ระยะที่  1 ระยะเร่งด่วน จัดระบบระบายน้ำเดิม ล้างท่อ อุดตัน จัดระบบระบายที่มีอยู่ให้ไหลลงทะเล ณ จุดวิกฤติ โดยจัดวางรางระบายน้ำ เชื่อมต่อทางไหลของน้ำออกสู่ทะเล ณ จุดวิกฤติ ทั้งนี้หลังน้ำไหลผ่านรางระบายน้ำลงทะเลหมดแล้ว เมืองพัทยาควรจัดและซ่อมแซมกวาดทรายให้เข้าสู่สภาพเดิม ฝังปิดรางระบายน้ำ และจัดระบบระบายน้ำ ซอย 6/1

ระยะที่  2 งานปรับปรุงระบบระบายน้ำเดิม เช่น  ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนเลียบชายหาดพัทยา และปรับปรุงปากท่อระบายน้ำพัทยาใต้ โดยมีหลักเกณฑ์  คงสภาพระบายน้ำเดิม กำหนดให้มีการไหลด้วยแรงโน้มถ่วงมากที่สุด และแนวท่อระบบระบายน้ำ ในพื้นที่โครงการสายหลักเดิมทั้งหมด จะเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำของท่อใหม่ระบาย กำหนดขนาดท่อไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร พร้อมกำหนดความเร็วของน้ำในท่อไม่ต่ำกว่า 0.60 เมตร/วินาที เพื่อไม่ให้มีการตกหรือสะสมตะกอนในท่อ และให้กระแสน้ำสามารถชะล้างตะกอนที่ทับถมในท่อออกไปได้เอง ความเร็วของน้ำในท่อต้องไม่เกิน 3 เมตร/วินาที เพื่อมิให้เกิดการกัดเซาะของท่อระบายน้ำ และเชื่อมต่อกับแนวท่อระบายหลักใหม่ทุก 30 เมตร   และในระยะที่ 3 เป็นโครงการแนวทางการพัฒนาเมืองพัทยาในระยะยาว ซึ่งจะมีแบบแผนงานในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อประโชน์สูงสุดของประชาชน

ทั้งนี้ในที่ประชุมจะได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าว นำเสนอต่อ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เพื่อพิจารณาดำเนินงานต่อไป.