เมืองพัทยา ประชุมศึกษาความเหมาะสมรถไฟรางเบา ลดปัญหาจราจรอย่างเป็นรูปธรรม

0
78

เมื่อ 13.30 น. วันที่ 10 มกราคม 62 ที่ ห้องประชุม 231 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม การศึกษาความเหมาะสมและศึกษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งมี นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง นายนิรันดร์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการ ส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในส่วนภูมิภาค สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ผศ.ดร.สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้แทนการไฟฟ้าขนส่งมวลชลแห่งประเทศไทย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ

เนื่องจากเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 61 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมพิจารณาขอบเขตการดำเนินงานและกำหนดราคากลาง การศึกษาความเหมาะสม การออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟรางเบา (Tram Way) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 59 เห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) ให้เป็นเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียนเพื่อส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) จากการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล และการลงทุนขนาดใหญ่ของภาคเอกชน จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของกลุ่มจังหวัด ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ซึ่งที่ผ่านมาการพัฒนายังขาดทิศทาง และการบูรณาการแผนที่มีประสิทธิภาพ เมืองส่วนใหญ่เติบโตไปตามธรรมชาติ การใช้ที่ดินมีความหนาแน่ เฉพาะพื้นที่สองข้างทาง ขาดการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งงานกับที่อยู่อาศัย เช่น ระบบการเดินทางและการขนส่งสินค้า ซึ่งพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ยังคงเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล เนื่องจากระบบขนส่งสาธารณะมีพื้นที่บริการอยู่อย่างจำกัด และไม่ได้มาตรฐาน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้พื้นที่ชั้นในและพื้นที่ย่านชานเมือง เกิดปัญหาการจราจรคับคั่ง สำหรับการขนส่งสินค้ายังคงพึ่งพาระบบการขนส่งทางถนนเป็นหลัก ซึ่งได้เพิ่มปริมาณการแออัด การสัญจรบนผิวถนนมากขึ้นไปอีก ในขณะที่ความสามารถการรองรับของถนนมีอยู่อย่างจำกัด ทั้งนี้ไม่นับรวมปัญหาด้านมลภาวะ อุบัติเหตุ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ที่นับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้นตลอดเวลา

ทั้งนี้เมืองพัทยา ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้ารางเบา (Tram Way) จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาขอบเขตการดำเนินงานและกำหนดราคากลางฯ เพื่อหาผู้เชี่ยวชาญจัดทำแผนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ พร้อมจัดทำแผนการจัดระบบการจราจรในเขตพื้นที่การศึกษา แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมเบื้องต้นด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีหรือจุดจอด และแผนการจัดการจราจร ระบบขนส่งโดยรอบพื้นที่สถานี พร้อมกำหนดทิศทางการดำเนินให้บรรลุประสงค์ของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ต้องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยสามารถพัฒนาโครงการพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำผลการศึกษาไปลงทุนก่อสร้างอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัญหาการจราจรและขนส่ง ลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งในการประชุม ได้เสนอให้มีการประชุมอีกครั้ง โดยเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมให้ข้อมูล เพื่อให้การศึกษาฯในครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเมืองพัทยาและประชาชนต่อไป.