เมืองพัทยา ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพประชาชน ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

0
73

เมื่อ 26 ตุลาคม 63 ที่ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา  นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดประชุม และมอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ภายใต้สถานการณ์ COVID- 19 โดยมี นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ในฐานะประธานคณะทำงาน ประสานงานการจัดตั้งและขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา นายแพทย์ ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คณะผู้บริหารเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมฯ


เนื่องด้วยตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ชาติ พ.ศ. 2550 ในการจัดและสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพ เป็นกระบวนการที่ให้ประชาชน และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพดีของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบ และอย่างมีส่วนร่วม ประกอบกับปัจจุบันได้มีประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น พ.ศ.2563 ซึ่งได้ยกเลิกฉบับเดิม (พ.ศ. 2555) และกำหนดให้ครอบคลุมสมัชชาสุขภาพจังหวัด สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร และสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยาด้วยนั้นในการนี้ คณะอนุกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนจังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยาได้เห็นควรประสานการขับเคลื่อนแผนรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ช่วยชาติสู้ภัย COVD-19 เพื่อรองรับการเปิดประเทศและเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวและพักอาศัยในเมืองพัทยา

ทั้งนี้จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชน ภาคประชาชน และทุกภาคส่วน ในการเฝ้าระวังและตรวจคัดกรอง เตือนประชาชนในชุมอย่างสม่ำเสมอไม่ประมาท ตามมาตราการนิวนอมอล ไม่ประมาทการ์ดไม่ตก  และให้บรรลุตามเจตนารมณ์กฎหมายดังกล่าว จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานการจัดตั้งและขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยาขึ้น และได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อรับทราบและพิจารณาแนวทางการดำเนินการ ตลอดจนยกร่างองค์ประกอบ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา (คจ.สผ.) เพื่อเตรียมประชุมชี้แจงและสรุปองค์ประกอบ นำเสนอคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) แต่งตั้งคณะทำงานขั้นตอนต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ.