เมืองพัทยา จัดอบรมให้ความรู้สิทธิของคนพิการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

0
94

เมื่อ 09.30 น. วันที่ 27 มกราคม 62  ที่ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้สิทธิของคนพิการ ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีนางสาวธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม​ กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้มี เจ้าหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และผู้เข้าอบรม เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ

สำนักพัฒนาสังคม​ เมืองพัทยา​ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ ตระหนักรู้เกี่ยวกับศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์สิทธิ และหน้าที่ของคนพิการ ผู้ปกครองและผู้ดูแลคนพิการ ให้มีการรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะการมีบทบาท ในการเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในเขตเมืองพัทยา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 100 คน และมี นางสาวชญาดา วิริยะสิริเวช ประธานชมรมสตรีพิการจังหวัดชลบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องสิทธิของคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้.