เมืองพัทยา จัดอบรมเสริมทักษะและพัฒนาบุคลากรส่วนป้องกันภัยพิบัติ เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

0
108

เมื่อ 09.00 น. วันที่ 10 มกราคม 62  ที่ ห้องประชุมฝ่ายกันภัยพิบัติทางบก (สถานีดับเพลิงเขตจอมเทียน ) นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรของส่วนป้องกันภัยพิบัติ โดยมี นายสุรัตน์ เทพฉายโต ผู้อำนวยการส่วนป้องกันภัยพิบัติ กล่าวรายงาน  ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมอบรม เข้าร่วมในพิธี

ทั้งนี้ ตามนโยบายของนายกเมืองพัทยา ที่มีนโยบายในการพัฒนาเมืองพัทยาให้สะอาด สะดวกและปลอดภัย ควบคู่ไปกับการปรับภูมิทัศน์ให้สอดรับกับโครงการ EEC สู่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรมยุคใหม่ รวมทั้งการดูแล ป้องกันเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว มีความมั่นใจเมื่อมาเยือนเมืองพัทยา ในการนี้จึงได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางบกและทางทะเลและสาธารณภัยต่างๆ

ประกอบไปด้วย ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางบก ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเลและศูนย์ควบคุมความปลอดภัยทางทะเล เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ มีแบบแผนและวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งทางบกและทางทะเลอย่าง มีประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ทั้งทางบกและทางทะเลที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่เนื่องจากภารกิจและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันภัยพิบัติ จะต้องอยู่เวรยาม เตรียมพร้อมป้องกันเหตุทั้งทางบกและทางทะเล ตลอด 24 ชั่วโมง จึงต้องดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 62 และชุดที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-29 มกราคม 62 โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความชำนาญ จากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา และหน่วยงานภาคเอกชน ที่มีประสบการณ์ในการดำน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัย อบรมเสริมความรู้ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ มีประสบการณ์ เกิดความเข้าใจภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยี และวิทยาการสมัยใหม่ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม ซึ่งจะทำให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางบกและทางทะเลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น.