เมืองพัทยา จัดอบรมเสริมความรู้โทษและพิษภัยของบุหรี่ พร้อมแนะนำวิธีเลิกบุหรี่ให้แก่ อสม.

0
90

เมื่อ 9.00 น. วันที่ 9 พฤศจิกายน 61  ที่ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา ได้มีการจัดอบรมเสริมความรู้ ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เกี่ยวกับเรื่องพิษภัยของบุหรี่และแนะนำวิธีเลิกสูบบุหรี่ โดยมีนางวิลัยวรรณ ผู้เลื่องลือ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด เป็นวิทยากรบรรยายพิษภัยของบุหรี่และวิธีเลิกบุหรี่  โดยมี นายสมชาย เย็นประยูร ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พร้อมด้วยสมาชิก อสม.เมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา จำนวน 155 คน เข้าร่วมอบรมฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ เป็นสื่อกลางในการต่อยอดนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ในชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน และเยาวชนได้ตระหนักรู้ถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่อีกทางหนึ่งด้วย

ด้วยฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา เล็งเห็นถึงความสำคัญของโทษและพิษภัยจากบุหรี่ จึงได้จัดให้มีการอบรมเสริมความรู้ เกี่ยวเรื่องพิษภัยของบุหรี่และวิธีการเลิกสูบบุหรี่ ให้แก่ อสม.เมืองพัทยา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจก่อนที่จะได้ลงพื้นที่ในแต่ละชุมชนภายในเมืองพัทยา เพื่อให้ความรู้และให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงโทษภัยของการติดบุหรี่และการลดละเลิกได้อย่างถูกต้อง สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่ และสนใจจะเข้าร่วมในโครงการอดบุหรี่ สามารถติดต่อรับบริการได้ที่ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ส่วนควบคุมโรค อาคารสาธารณสุข ซอย.6 (ยศศักดิ์) ได้ทุกวันจันทร์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น. หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038 429 738 ในวันและเวลาราชการ.