เมืองพัทยา จัดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร แก่ประชาชนฟรี

0
194

เมื่อ 09.00 น. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 62 นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร สำหรับประชาชนทั่วไป ปี 2562 โดยมี นายพูลศักดิ์ พงษ์พิพัฒน์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 11 เจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา และผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมพิธีเปิด

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร สำหรับประชาชนทั่วไป ปี 2562  มีวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพของประชาชนในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนกับชาวต่างชาติได้ เพื่อให้ประชาชนในเมืองพัทยาสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสารและค้าขายกับชาวต่างชาติได้ รองรับระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาควันออก (EEC)  รวมทั้งเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเมืองพัทยา ที่ต้องการให้มีการสอนภาษาต่างประเทศต่อเนื่องทุกปี

ซึ่งในปีนี้เมืองพัทยา ได้จัดอบรมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 62 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 62 ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 -12.00 น.วันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 34 วัน รวม 100 ชั่วโมง ซึ่งผู้อบรมต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 27 วัน หรือ 80 ชั่วโมง หรือ 80% ขึ้น ไปจึงจะได้รับวุฒิบัตรจากเมืองพัทยา.