เมืองพัทยา จัดอบรมผู้ขับขี่รถสาธารณะ สร้างความเข้าใจให้กับผู้ขับขี่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา

0
260

เมื่อ 09.00 น.วันที่  8 กุมภาพันธ์ 62  ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมผู้ขับขี่รถสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya City) โดยมีผู้ขับขี่สาธารณะประกอบด้วย รถสองแถว รถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่ให้บริการอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยากว่า 500 คน เข้าร่วมการอบรม  โดยหลักๆเป็นเรื่องการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว เรียกค่าโดยสารแพงเกินจริง ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมต่อนักท่องเที่ยว จอดรถกีดขวางรับผู้โดยสาร ไม่รักษาวินัยจราจร ย่อมก่อให้เกิดปัญหาติดตามมาทั้งในด้านความปลอดภัย อุบัติเหตุและปัญหาจราจร เสียหายต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวเมืองพัทยาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ดังนั้น เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ สร้างเครือข่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความรู้ความเข้าใจในการขับขี่ด้วยความระมัดระวัง รักษาวินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง และสามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้อย่างถูกต้อง ตามวิธีการทางการแพทย์ พร้อมเป็นเครือข่ายในการช่วยเหลือทางราชการได้อีกส่วนหนึ่ง โดยการอบรมวันนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอบางละมุง สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อตนเอง ประชาชน และนักท่องเที่ยวต่อไป