เมืองพัทยา จัดประชุมคณะทำงานแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี

0
350
นายสุขวัฒน์  สุขสวัสดิ์  รองนายกเมืองพัทยา (ขวา) เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายศักดิ์สิทธิ์  แย้มศรี (คนที่ 2 จากซ้าย) นายโชฎิก โชติกำจร  สมาชิคสภาเมืองพัทยา (คนที่ 1 จากซ้าย)  และคณะกรรมการยุทธศาสตร์และงบประมาณ แผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเปลี่ยนปลงเพิ่มเติมโครงการ
นายสุขวัฒน์ สุขสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา (ขวา) เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายศักดิ์สิทธิ์ แย้มศรี (คนที่ 2 จากซ้าย) นายโชฎิก โชติกำจร สมาชิคสภาเมืองพัทยา (คนที่ 1 จากซ้าย) และคณะกรรมการยุทธศาสตร์และงบประมาณ แผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเปลี่ยนปลงเพิ่มเติมโครงการ

เมื่อ 23 มกราคม 61 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสุขวัฒน์ สุขสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายศักดิ์สิทธิ์ แย้มศรี นายโชฎิก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา และคณะกรรมการ ยุทธศาสตร์และงบประมาณแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแก้ไข เปลี่ยนปลง เพิ่มเติมโครงการต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับงบประมาณ และการพัฒนาโครงการต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

ดังนั้น เมืองพัทยา โดยสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงได้จัดการประชุมประชาคมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ สำหรับเป็นข้อมูลในการจัดทำร่างแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการแผนพัฒนาเมืองพัทยาฯ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่างๆ

ซึ่งในครั้งนี้ทางคณะทำงานได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนา ในส่วนของการขับขี่ปลอดภัย ของ ของประชาชนและวินจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่พัทยา-เกาะล้าน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจราจร ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และการพัฒนาถนนหนทางต่างๆที่ยังชำรุดและทรุดโทรม ระบายน้ำได้ไม่เต็มที่ให้กลับมาสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ รองรับการเจริญเติมโตของการท่องเที่ยวเมืองพัทยา

นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง เมืองพัทยา เผยถึงการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกลุ่มวัยเรียน จากโครงการครูแดร์ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ให้เพิ่มความสำคัญ ในการอบรมหรือให้ความรู้มากยิ่งขึ้น ให้เด็กๆและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองที่พึ่งมีต่อประเทศชาติ ไม่ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มผู้ไม่หวังดี ในการใช้เด็กเป็นเครื่องมือ ให้รู้เท่าทันและห่างไกล โดยการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เข้ามาทดแทน พลักดันด้านกีฬาเข้ามามีส่วนร่วมก็เป็นส่วนสำคัญ

นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ ในนามคณะกรรมการฯ เผยสิ่งสำคัญที่จะสามารถลดปัญหายาเสพติดในเยาวชนและชุมชน คือทุกภาคส่วน เช่น  โรงเรียน ชุมชน ภาครัฐ และสถาบันครอบครัว ต้องร่วมมือกันใส่ใจสอดส่องดูแล ความเปลี่ยนแปลงของบุตรหลานให้อยู่ในกรอบ และคำแนะนำที่ดี ในการที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดจนเกิดภูมิคุ้มกันที่ดีและสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้เบาบางลงไปได้ในที่สุด

ซึ่งมติในที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ในส่วนของการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ซึ่งก็ต้อง ทำเรื่องเบิกงบประมาณประจำปี ต่อเนื่องจากงบประมาณเดิมที่ตั้งไว้อยู่แล้ว จากโครงการครูแดร์ และอื่นๆเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด  ประมาณการไว้ที่ 12 ล้านบาท แต่อาจจะมีการเพิ่มจากเดิมบางส่วนเท่านั้น เพื่อนำไปพัฒนากลุ่มเป้าหมายหลัก เช่นโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา และเยาวชนตามชุมชนต่างๆและอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของเมืองพัทยา

และในส่วนของแนวทางการพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี ในด้านต่างๆ เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา ระบบระบายน้ำ ให้เป็นประโยชน์และเจริญก้าวหน้า ก็จะมีการพิจารณา ตามความเหมาะสม กับงบประมาณที่ทางคณะกรรมการแต่ละท่านได้ขอพิจารณา โดยผ่านการเห็นชอบ จากประธานในที่ประชุม และคณะกรรมการ ให้เป็นเอกฉันท์ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในเบื้องต้น และนำเรื่องเข้าในที่ประชุมสภา เพื่ออนุมัติอีกครั้ง.