เมืองพัทยา จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว กว่า 15,000 ตัว

0
100

เมื่อ 5 มิถุนายน 62 ที่ ลานกิจกรรมทางน้ำชายหาดจอมเทียน นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ  ตัวแทนชุมชนต่างๆ อาทิ ชุมชนซอยกอไผ่ ชุมชนชุมสาย และอื่นๆ  สถานศึกษา สถานประกอบการโรงแรม  และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือ จากนานาชาติทั่วโลกในด้านสิ่งแวดล้อม ทางองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยกำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์เรือง กิน อยู่ รู้ คิด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ให้ธรรมชาติสามารถอยู่คู่กับเราไปรุ่นสู่รุ่น

สำหรับกิจกรรมรณรงค์ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจ เพื่อการอนุรักษ์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญ ของการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัว  โดยในครั้งนี้ได้มีการปล่อยพันธุ์ปลากระพงขาว สัตว์น้ำเศรษฐกิจกว่า 15,000 ตัว เพื่อความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ท้องทะเล และสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนท้องถิ่น  จึงได้มีการจัดกิจกรรมกระตุ้นเตือน ให้ทุกภาคส่วน ที่ใช้ประโยชน์จากท้องทะเลเล็งเห็นถึงความสำคัญและทำได้ง่ายๆโดยการทิ้งขยะให้เป็นที่ ไม่ปล่อยสิ่งปฎิกูลลงท้องทะเล ไม่ทำลายแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ และอื่นๆที่จะเป็นการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ธรรมชาติคงอยู่สืบไป.