เมืองพัทยา จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกมูลฝอย และนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

0
119

เมื่อ 17 มกราคม 62  ที่ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) จ.ชลบุรี นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกมูลฝอยและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ของมูลฝอยชุมชน มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยรีไซเคิล   โดยมีนายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา นางรุ่งนภา ทับหนองฮี รักษาการผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเมืองพัทยา ผู้แทนชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะ เข้าร่วมงาน

กิจกรรมการฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก  สร้างความร่วมมือวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอย การลดการใช้ถุงพลาสติก และภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อการสร้างคุณค่าอย่างเป็นรูปธรรม ให้เกิดขึ้นกับแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความรักความหวงแหนและเห็นคุณค่าของแหล่งทรัพยากร

นายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยามีการขยายตัวของชุมชนเมืองมากขึ้น เป็นที่ทราบกันดีว่า มีความหนาแน่นของจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งย่อมส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน จึงเป็นเรื่องที่สำคัญของคนพัทยาที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ไปในทางที่ไม่ก่อให้เกิดขยะจากถุงพลาสติกแบบหูหิ้ว และโฟมอย่างไม่จำเป็น เนื่องจากในประเทศไทยมีการใช้พบาสติกและโฟมมากถึง 45,000 ล้านชิ้นต่อปี นอกจากนี้ภาพรวมไทยยังคงมีอัตราการผลิตขยะเฉลี่ยต่อคนสูงสุดในอาเซียน 1. 76 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน  ด้วยเล็งเห็นว่าการอบรมหลักสูตรดังกล่าวมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อสภาวการณ์ของเมืองพัทยาในปัจจุบัน กลุ่มเป้าหมายในการอบรมคือข้าราชการ สถานศึกษา และตัวแทนองค์กรภาคเอกชน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้บรรยายข้อมูล เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่แก่หน่วยงานของตนเองต่อไป.