เมืองพัทยา ขอเชิญผู้ที่สนใจเลิกบุหรี่เข้ารับบริการฟรี ที่คลินิกอดบุหรี่ อาคารสาธารณสุขซอย 6

0
101

บุหรี่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพครอบครัวและสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูบและบุคคลใกล้เคียง จากข้อมูลมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่พบว่าร้อยละ 40.7 ของเด็กอายุ 1 ขวบ ตรวจพบสารพิษจากควันบุหรี่ ซึ่งเป็นสารพิษที่ได้จากควันบุหรี่มือสอง และมือสามในบ้านนอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ที่สูบบุหรี่มีโอกาสเกิดโรคต่างๆ มากกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคมะเร็งปอด โรคถุงลมโป่งพอง เป็นต้น

ดังนั้นฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข เล็งเห็นถึงความสำคัญในปัญหาและผลกระทบดังกล่าว จึงได้ดำเนินการให้บริการคลินิกอดบุหรี่ ขึ้น โดยใช้โปรแกรมการเลิกบุหรี่แบบกาย จิต สังคมบำบัด ตามรูปแบบของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นวิธีการที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยผู้ที่สูบบุหรี่ ให้เลิกบุหรี่ได้ หรือลดการสูบบุหรี่ลง โดยเปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ อาคารสาธารณสุขซอย 6 (ยศศักดิ์) เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพสร้างความตระหนักในโทษและพิษภัยของบุหรี่ ตลอดจนการช่วยเหลือให้คำปรึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้สูบบุหรี่ที่ต้องการเลิกบุหรี่ หันมาใส่สุขภาพ ตอนนี้ช่วยยืดอายุให้ยืนยาว ปราศจากโรคภัย

สำหรับผู้ที่สนใจเลิกบุหรี่ สามารถเข้ารับบริการเลิกบุหรี่ ฟรี..!!! ได้ที่ คลินิกอดบุหรี่ ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ส่วนควบคุมโรค ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ อาคารสาธารณสุขซอย 6 (ยศศักดิ์) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038 429738 , 038 429166 ในวันและเวลาราชการ