เมืองพัทยา ขอความร่วมมือประชาชน ช่วยกันประหยัดน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง

0
6

ด้วยปัจจุบันประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูฝน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบน มีการกระจายของฝนลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ปริมาณฝนรวมจะมีค่าต่ำกว่าค่าปกติ ส่วนบริเวณภาคใต้ จะมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป ทั้งนี้ จากการติดตามสภาพอากาศ และการบริหารจัดการน้ำมาอย่างต่อเนื่องประกอบกับข้อมูลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ในประเด็นสรุปการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ปี 2562/2563 พบว่าในห้วงฤดูฝนที่ผ่านมาถึงแม้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ตลอดจนแหล่งน้ำธรรมชาติของประเทศ จะสามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นมาก แต่ในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ก็ยังคงมีความเสี่ยงเนื่องจากมีปริมาณฝนสะสมน้อย ไม่อยู่ในเขตชลประทานและไม่มีแหล่งเก็บน้ำสำรอง จึงอาจประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ สำหรับในเขตชลประทานก็มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำด้านการเกษตร เนื่องจากในหลายพื้นที่มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำน้อย อาจไม่เพียงพอในการสนับสนุนการเพาะปลูก

ดังนั้นเพื่อให้การเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562-2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้ดำเนินการตามแนวทางดังนี้
1.จัดการวางแผนการใช้น้ำที่ดี เช่น ในช่วงฤดูฝนตก ควรเตรียมภาชนะ บ่อ หรืออ่างเก็บน้ำเพื่อรวบรวมน้ำฝนไว้ใช้ในยามขาดแคลน
2.การสำรวจน้ำใต้ดินมาใช้ เป็นการจัดหาน้ำมาใช้ที่ดีวิธีหนึ่งการสำรวจและการขุดเจาะน้ำใต้ดิน
3.การนำน้ำมาใช้หมุนเวียน เป็นวิธีการนำน้ำที่ใช้แล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
4.ติดตามสภาวะอากาศ ฟังคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา
5 .ไม้ผล คลุมโคนต้นด้วยฟาง เปลือกถั่ว, เศษใบไม้ ใบหญ้า ปลูกพืชตระกูลถั่วรอบบริเวณโคนต้น โดยเริ่มคลุมในช่วงปลายฤดูฝนหรือช่วงฤดูแล้ง,พืชผัก คลุมด้วยฟางข้าว แกลบสดพลาสติก เป็นต้น การปลูกหญ้าแฝกรอบๆ ต้นไม้ผลหรือรอบแปลงปลูกผัก, ตัดใบหญ้าแฝกในช่วงหน้าแล้ง ลดการคายน้ำ ลดการใช้น้ำของหญ้าแฝก ใช้ใบคลุมโคนต้นไม้และแปลงผัก