เมืองพัทยาเตรียมแผนก่อสร้าง ระบบระบายน้ำถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก ระยะที่ 1 งบประมาณ 665 ล้านบาท แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

0
281
นายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา เผยว่า เตรียมแผนโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก ระยะที่ 1 เมืองพัทยา งบประมาณ 665 ล้านบาท
นายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา เผยว่า เตรียมแผนโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก ระยะที่ 1 เมืองพัทยา งบประมาณ 665 ล้านบาท

เมื่อ 1 ธันวาคม 60 ที่ ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา ได้เผยในที่ประชุมสภา เมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ชี้แจงเพิ่มเติมถึงสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่พัทยาว่า เป็นปัญหาที่สั่งสมมานาน ซึ่งพบว่าเกิดจากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของการพัฒนาเมืองพัทยา และพื้นที่ข้างเคียง ทำให้ระบบระบายน้ำต่างๆ ไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วพอ ประกอบกับมีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง อาคารบ้านเรือน รวมถึงการบุกรุกที่สาธารณะ ลำคลองสาธารณะต่างๆ ส่งผลให้เกิดสิ่งกีดขวางทางน้ำไหล

ซึ่งแต่เดิมพื้นที่เมืองพัทยาไม่เคยเกิดน้ำท่วม เพราะโดยโครงสร้างพัทยาแต่ดั้งเดิมเป็นทราย พอฝนตกก็จะซึมลงทราย และไหลลงทะเลไปส่วนหนึ่ง แต่ในปัจจุบัน นอกจากถนนสุขุมวิทแล้ว การสร้างทางรถไฟ สร้างถนนสายรองฯ พร้อมทั้งอาคารบ้านเรือนต่างๆ ที่มีการรุกล้ำแนวคลองสาธารณะ จึงล้วนเป็นสิ่งกีดขวางการระบายน้ำ ขณะที่น้ำท่วมขังกว่า 60% ของเมืองพัทยาไหลมาจากนอกเมือง และพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งคณะผู้บริหารเมืองพัทยาชุดปัจจุบันมิได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด ได้มีการประชุมเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่พัทยาที่สั่งสมมานานนี้อย่างต่อเนื่อง

เมืองพัทยา เตรียมแผนโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก ระยะที่ 1พัทยา ใกล้กับเขาน้อยและเขาตาโล
เมืองพัทยา เตรียมแผนโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก ระยะที่ 1พัทยา ใกล้กับเขาน้อยและเขาตาโล

โดยวางแนวทางการแก้ไขปัญหาไว้ 2 ระยะ คือ ระยะสั้น โดยการขุดลอกคูคลอง พร้อมทั้งเก็บขยะ และทำความสะอาดท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวมถึงประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนให้หมั่นดูแลการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ไม่ให้ไปอุดตันตามท่อระบายน้ำต่างๆ อีกทั้งทำการตั้งปั๊มสูบน้ำมาช่วยเสริมกำลังในการระบายน้ำในจุดที่มีการท่วมขังอย่างรุนแรง ซึ่งปีที่ผ่านมาจากที่น้ำเคยท่วมขังระยะเวลาเป็นชั่วโมง ปัจจุบันถือว่าสามารถบรรเทาน้ำท่วมขังลงได้มาก เหลือเพียงเฉลี่ยครั้งละไม่เกินครึ่งชั่วโมง

สำหรับแนวทางแก้ไขระยะยาวนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาและดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก ระยะที่ 1 เมืองพัทยา งบประมาณ 665 ล้านบาท โดยเป็นการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณถนนสุขุมวิทและตัวเมืองพัทยา ซึ่งมีแหล่งต้นน้ำสะสมที่บริเวณพื้นที่ตอนกลางฝั่งตะวันออกของเมืองพัทยา ใกล้กับเขาน้อยและเขาตาโล รูปแบบการก่อสร้างที่เมืองพัทยานำเสนอ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ EEC นี้อ้างอิงผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้ศึกษาไว้ก่อนหน้านี้หลายปีแล้ว

รายละเอียดการก่อสร้างเป็นการสร้างอาคารรับน้ำ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หลายชุด ทำการสูบน้ำผ่านระบบท่อระบายน้ำความยาวรวมประมาณ 4,700 เมตร ระบายน้ำลงสู่ทะเลผ่านคลองเสือแผ้วและคลองนาเกลือ ทางด้านเหนือของตัวเมืองพัทยา และอีก 145 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณปี 2561 จะใช้ในจัดซื้ออุปกรณ์และการดำเนินการสูบน้ำลงไปทางด้านใต้ เพื่อไปลงยังคลองพัทยาใต้ ซึ่งก็ต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปเป็นระยะๆ.