เมืองพัทยาอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทั่วไป ในสถานประกอบการโรงแรม

0
102

เมื่อ 24  พฤษภาคม 62  ที่ ห้องประชุมทัพพระยา 401 ศาลาว่าการเมืองพัทยา  นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทั่วไป ในสถานประกอบการโรงแรม ประจำปี 2562 โดยมี นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และมี นางสุภาพรณ์ เชิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา นางวิไลวรรณ ผู้เลื่องลือหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด และผู้เข้าอบรม เข้าร่วมในพิธีอบรมฯ

ทั้งนี้ ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อม ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ที่อาจเกิดการแพร่ระบาด จึงได้จัดการอบรมให้ความรู้โรคติดต่อทั่วไป แก่ตัวแทนสถานประกอบการโรงแรม และประชาชนทั่วไปในเขตเมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องโรคติดต่อทั่วไป ในกลุ่มสถานประกอบการโรงแรมและประชาชนทั่วไป สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันโรคในกลุ่มสถานประกอบการโรงแรม อันจะส่งผลให้การตรวจจับทางระบาดวิทยามีประสิทธิภาพ  สำหรับการอบรมครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นตัวแทนจากสถานประกอบการโรงแรม และประชาชนทั่วไปในเขตเมืองพัทยา จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรม และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในสถานที่ประกอบการ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป.