เมืองพัทยาอนุมัติงบ 95 ล้านบาท เคลียร์ปัญหาขยะเกาะล้าน ที่สั่งสมมานาน

0
361
พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาการกำจัดขยะบนเกาะล้าน เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด
พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาการกำจัดขยะบนเกาะล้าน เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด

เมื่อ 27 ธันวาคม 60 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ได้จัดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี2560 โดยมี นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะรองประธานสภาฯ  พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา และรองนายกเมืองพัทยาทั้ง 4 คน เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

สำหรับกระทู้สำคัญในการประชุมครั้งนี้ เป็นการพิจารณาการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในการแก้ปัญหาการกำจัดขยะบนเกาะล้าน และการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดย พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาการกำจัดขยะบนเกาะล้านว่า ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างบนพื้นที่เกาะล้านเป็นปัญหาที่สั่งสมมานาน และเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้างที่บ่อฝังกลบมูลฝอยเกาะล้าน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณมากถึง 50,000 ตัน สะสมอยู่ที่บ่อฝังกลบมูลฝอยบริเวณเขานม หาดแสม จำนวนเนื้อที่ 12 ไร่ 95 ตารางวา จนเกือบเต็มจำนวนพื้นที่

ขยะตกค้างบนเกาะล้าน ที่มีปริมาณมากถึง 50,000 ตัน
ขยะตกค้างบนเกาะล้าน ที่มีปริมาณมากถึง 50,000 ตัน

โดยคณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาหาแนวทางในการจ้างเหมากำจัดมูลฝอยตกค้างบนพื้นที่เกาะล้าน และมีมติให้นำวิธีการกำจัดมูลฝอยแต่ละประเภทตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการกำจัดมูลฝอย พ.ศ.2560 ส่วนที่ 3 การกำจัดมูลฝอยข้อ 12 ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการได้ 5 วิธี คือ 1. การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 2. การหมักทำปุ๋ยหรือทำก๊าซชีวภาพ 3. การกำจัดด้วยพลังงานความร้อน 4. การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน และ 5. วิธีอื่นตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดหรือคณะกรรมการจังหวัดให้คำแนะนำ มาประกอบการพิจารณาเลือกแนวทางดำเนินการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ทำการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความเป็นจริงของปัญหา อีกทั้งได้สอบถามความต้องการของชาวบ้านบนพื้นที่เกาะล้าน พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ ต้องการให้เมืองพัทยานำขยะมูลฝอยออกไปจากพื้นที่ ดังนั้นคณะกรรมการฯ จึงได้ดูในข้อกฎหมาย และอำนาจหน้าที่ต่างๆ ที่เมืองพัทยาจะสามารถกระทำได้ และเห็นสมควรขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นจำนวน 95 ล้านบาท  เพื่อดำเนินการจัดการขยะตกค้างบนพื้นที่เกาะล้าน ด้วยวิธีขนถ่ายขยะออกจากพื้นที่เกาะล้าน โดยการนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อไม่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความเดือดร้อน ซึ่งหากล่าช้าอาจเกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวได้

ด้านสภาเมืองพัทยาได้ร่วมกันพิจารณาหลักการและเหตุผลแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินการดังกล่าว พร้อมทั้งมีความเป็นห่วงในเรื่องระยะเวลาในการดำเนินการ และความยากง่ายในวิธีการ จึงได้เสนอแนวทางการนำขยะมูลฝอยที่ผ่านการคัดแยกแล้ว มาผ่านกระบวนการแปรรูปและจัดการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงขยะ(RDF) แก่ฝ่ายบริหาร เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาอีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นจะการกำจัดขยะให้หมดจากเกาะล้าน ด้วยวิธีที่เป็นไปได้ง่ายมากกว่า และจะเหลือเป็นปุ๋ยเพื่อนำไปจำหน่าย ยังถือว่ามีประโยชน์และประหยัดงบประมาณไปได้อีกทางหนึ่ง จึงขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาอย่างรอบคอบ.