เมืองพัทยาห่วงใยประชาชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“ เสริมพลังคิดบวก ความสุขในบั้นปลาย”

0
148

เมื่อ 09.30 น.วันที่ 17 ธันวาคม 61  ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมพลังคิดบวก ความสุขในบั้นปลาย” ในโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเมืองพัทยา โดยมี นางปุณณภา ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้มี นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ

ทั้งนี้ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ส่วนสร้างเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุข จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเมืองพัทยา อบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมพลังคิดบวกความสุขในบั้นปลาย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ สมานฉันท์ และมีระบบสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง ยั่งยืน และเตรียมความพร้อมของวัยสูงอายุที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต ซึ่งกำหนดจัดการอบรม 3 รุ่น รุ่นละ 1 วัน แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติระหว่างวันที่ในวันที่ 17-19 ธันวาคม 61

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเมืองพัทยา จำนวน 130 คน / รุ่น โดยแบ่งตามเขตพื้นที่การดูแลประชาชนเมืองพัทยา รวมทั้งสิ้น 390 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สาโรจน์ พึ่งไทย ผู้จัดการสถาบันเดอะวัน เทรนเนอร์ กรุ๊ป และคณะ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการเสริมพลังเพื่อความสำเร็จ ในการสร้างความเข้มแข็งของทีม มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สังคมสูงวัย สามารถดำรงชีวิตอยู่กับครอบครัว ชุมชนได้อย่างมีความสุข และสามารถเข้าถึงบริการต่างๆที่จำเป็นทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม.