เมืองพัทยาห่วงใยความปลอดภัยทุกมิติ เชิญหน่วยงานทุกภาคประชุม เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ไปในทิศทางเดียวกัน สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว

0
157

เมื่อ  31 ตุลาคม 61  นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมหาแนวทางการดูแลรักษาความปลอดภัย และมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุก เสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว โดยมี นายดำรงเกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม  ที่ ห้องประชุม 131 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา

ช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เป็นวันชาติจีน ซึ่งทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเดินทางมาที่พัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นจำนวนมาก ทำให้กลายเป็นช่วงไฮซีซั่นของกลุ่มท่องเที่ยวจีน แต่ปีนี้นักท่องเที่ยวจีนมีจำนวนน้อยลง ด้วยเหตุผลดังกล่าว  จึงจัดประชุมมอบหมายให้ส่วนราชการ ประกอบด้วย สำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา ที่ดูแลรับผิดชอบด้านสุขอนามัยอาหารคุณภาพอาหารและการควบคุมโรค สำนักปลัดเมืองพัทยา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาที่ 6 ที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องของด้านความปลอดภัยทางทะเล และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เตรียมข้อมูลเชิงรุกด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านท่องเที่ยว หน่วยงานละไม่เกิน 10 นาที เพื่อนำเสนอในที่ประชุมใหญ่ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 61 ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา พร้อมทั้งทำหนังสือเชิญ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม รับทราบแนวทางการดูแลรักษาความปลอดภัยและมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา แบบเชิงรุก  เพื่อระดมความคิดเห็นและบูรณาการองค์ความรู้ทุกด้าน ในการเตรียมความพร้อมการด้านประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวพัทยา สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวต่อไป.