เมืองพัทยาหารือชลประทาน นำเสนอแผนการนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ และการผลิตน้ำจืด

0
153

เมื่อ 4 มิถุนายน 63 เวลา 10.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา หารือร่วมกับสำนักงานชลประทาน ตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี เกี่ยวการผันน้ำ นำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์และการผลิตน้ำจืด โดยมี นายทินกร สุทิน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชลบุรี เป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งมี นายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับเมืองพัทยา ทั้งการผันน้ำระบายกลับไปอ่างเก็บน้ำ การนำน้ำหลังการบำบัดที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน กลับไปใช้ประโยชน์ และการผลิตน้ำจืดจากทะเล ต่อหน่วยงานเกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทาน ต.บางพระ จังหวัดชลบุรี


เนื่องด้วยปัญหาของฤดูฝนที่ขาดช่วง เกิดปัญหาของแอ่งน้ำ มีปริมาณน้ำเก็บกักไม่เพียงพอต่อการใช้สอย ดังนั้นเมืองพัทยา จึงได้ชี้แจงถึงการดำเนินโครงการก่อสร้างที่เมืองพัทยา กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณรอบนอกของเมืองพัทยา ซึ่งได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก (ระยะที่ 1-2) การก่อสร้างสถานีสูบป้องกันน้ำท่วมบ้านเขาตาโล (Sump4/2) พร้อมท่อระบายน้ำ โดยโครงการเหล่านี้จะเป็นการรวบรวมน้ำ และระบายลงคลองกระทิงลาย คลองนาเกลือ และคลองห้วยใหญ่ ซึ่งโดยปกติน้ำในคลองเหล่านี้จะระบายลงสู่ทะเล ก็อาจใช้วิธีผันน้ำกลับไปยังอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน นอกจากนั้นปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดของเมืองพัทยา และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมีปริมาณประมาณ 1 แสน ลบ.ม.ต่อวัน และปล่อยสู่ลำคลองตามธรรมชาติ น้ำเหล่านี้ก็อาจสามารถผันกลับไปยังอ่างเก็บน้ำได้ เช่นเดียวกัน และอีกทั้งโครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลก็อาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการนำมาอุปโภค บริโภค เพื่อลดภาระการนำน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำเหล่านั้นด้วย

ในการนี้เมืองพัทยา จึงได้หารือร่วมกับกรมชลประทาน เพื่อนำเสนอแผนแนวทางการนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ ซึ่งในประชุมเห็นด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันบูรณาการเรื่องดังกล่าว ในที่ประชุมจึงได้มีความเห็นร่วม ในการขอเชิญการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือในครั้งต่อไป และแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน ในการเร่งดำเนินการศึกษาแผนและจัดทำโครงการ เพื่อรองรับมาตรการแก้ไขภัยแล้ง และโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี ตามขั้นตอนต่อไป.