เมืองพัทยาลงนามเบิกจ่าย งบประมาณ ประจำปี 2560

0
368
พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานใน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนให้เป็นตามแผนปฏิบัติการ ติดตามตรวจสอบการบริหาร และเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานใน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนให้เป็นตามแผนปฏิบัติการ ติดตามตรวจสอบการบริหาร และเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

อุรสิญจ์ กันทรพันธ์

เมื่อ 13.30 น.วันที่ 1 มิถุนายน 60  พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การขับเคลื่อนให้เป็นตามแผนปฏิบัติการ ติดตามตรวจสอบการบริหารและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 โดยมี นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การลงนามฯ

ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ครั้งนี้ เป็นการบันทึกข้อตกลงในการดำเนินงานระหว่าง ผู้บริหารเมืองพัทยา และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดเมืองพัทยา ทั้ง 15 หน่วยงาน เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนและนโยบายของเมืองพัทยา โดยมีคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ป.ป.ช.ของจังหวัดชลบุรีภาคประชาชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

โดยคณะผู้บริหารเมืองพัทยาได้รับนโยบายจากรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ของประเทศ ในการบริหารจัดการ การใช้จ่ายเงินงบประมาณของภาครัฐสู่ประชาชน จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดเมืองพัทยา รวม 15 หน่วยงาน จัดทำแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบการบริหารและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ทั้งงบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาล  และเงินงบประมาณเมืองพัทยา จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 นำเสนอคณะผู้บริหาร และคณะที่ปรึกษาเมืองพัทยา สำหรับใช้เป็นแผนการดำเนินงานและใช้ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด เพื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่ล่าช้า และนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในปีต่อไป

ทั้งนี้เพื่อให้ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีประมาณ 2560 เป็นไป ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนให้เป็นตามแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบการบริหารและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 เพื่อเป็นบันทึกข้อตกลงในการดำเนินงานระหว่าง ผู้บริหารเมืองพัทยาและหน่วยงานในสังกัดเมืองพัทยา รวม 15 หน่วยงาน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน การบริหารราชการให้ประสบผลสำเร็จเกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่นและประชาชนพลเมืองย่อมต้องอาศัยการวางแผน การจัดสรรงบประมาณ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติสิ่งสำคัญที่สุด คือ ผู้ปฏิบัติสามารถลงมือปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วตรงตามแผนที่กำหนดไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสูด เพื่อประชาชน.