เมืองพัทยาร่วมศูนย์ธารชีวิต จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

0
127

เมื่อ 15 พฤศจิกายน 62 เวลา 12.00 น. ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา  นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาเกี่ยวกับ ระดับความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในประเทศไทย ยุค 4.0 และมาตรการของภาครัฐ โดยมี ตัวแทนจาก สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา ตัวแทนจากสโมสรซอนต้ากรุงเทพฯ 8 ศูนย์ธารชีวิต  มูลนิธิคุณพ่อเรย์ และส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเสวนา  

ศูนย์ธารชีวิต ดำเนินงานภายใต้ (คณะสีชุมพาบาล) ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานช่วยเหลือด้านสังคมเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ เป็นศูนย์ฯสำหรับเยาวสตรีและสตรีที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาตนเอง โดยการเสริมสร้างพลังเป็นกุญแจสำคัญที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงสู่พลังแห่งชีวิตใหม่และความมั่นใจในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกแห่งการเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเพื่อการศึกษาของสตรีที่ขาดโอกาส เพื่อฝึกทักษะด้านอาชีพรวมทั้งจัดกิจกรรมและสร้างความตระหนักรู้ถึงเรื่องต่างๆ อาทิเช่น สถานการณ์การรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ เนื่องจากสถิติความรุนแรงในประเทศไทยพบว่าผู้หญิงถูกละเมิดทางเพศ ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายจิตใจวันละไม่น้อยกว่า 7 คน และแจ้งความร้องทุกข์สูงถึงปีละ 30,000 คน ดังนั้นในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี จึงเป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักการ ในการส่งเสริมสนับสนุนทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการรณรงค์อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ต่อสถานการณ์ความรุนแรงฯ สร้างภาคีเครือข่ายประสานการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน.