เมืองพัทยาปิดหมาย ออกคำสั่งรื้อถอนปัญหาสะพานสร้างคร่อมแนวคลองสาธารณะพัทยาใต้

จากกรณีที่มีการร้องเรียนจากประชาชนว่า พื้นที่แนวคลองพัทยาใต้ จ.ชลบุรี ที่เมืองพัทยาได้ดำเนิน การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำตลอดแนวคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ทั้งในส่วนของอาคาร สะพาน การระงับการก่อสร้างอาคารต่างๆ เนื่องจากตามกฎหมายต้องแนวระวางเขตที่กำหนด ก่อนจะจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาทั้งระบบการระบายน้ำ และทางเดินเท้าสาธารณะใหม่นั้น โดยล่าสุดพบว่า มีผู้ประกอบการบางแห่งนำโครงสร้างสะพานเหล็กมาจัดตั้งคร่อมคลองไว้ ซึ่งสะพานนี้มีลักษณะเป็นเหล็ก พร้อมราวสะพานอย่างแน่นหนาเพื่อเชื่อมต่อเข้าไปยังที่ดินริมฝั่งคลองอีกด้าน ซึ่งปัจจุบันกำลังมีการก่อสร้างตกแต่งอาคารภายใน โดยหลายฝ่ายมองว่าโครงการสร้างดังกล่าว มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง และสามารถกระทำการได้หรือไม่

             โดยเรื่องนี้จากการเปิดเผยของ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับสะพานข้ามคลองนั้น ตามกฎหมายเป็นเรื่องที่กรมเจ้าท่าเป็นผู้ดูแล และสามารถให้อนุญาตได้ หากเห็นว่าเหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อแนวคลอง  และทราบว่าเรื่องนี้ได้มีผู้ประกอบการยื่นเรื่องของอนุญาต ไปทางสำนักงานเจ้าท่าพัทยาแล้ว จากนั้นจึงได้มีการส่งเรื่องต่อมายังเมืองพัทยา เพื่อให้ร่วมพิจารณาในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา แจ้งว่ามาสะพานที่จัดทำไว้นั้น เป็นการจัดทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัว แต่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์จากสะพานดังกล่าว จึงไม่อนุมัติให้ดำเนินการ และยังไม่มีการอนุญาตอย่างถูก ต้อง จึงได้มอบหมายให้ สำนักการช่างเมืองพัทยาได้เข้าไปแจ้งทางวาจาให้ระงับ ก่อนจะเสนอเรื่องต่อเมืองพัทยาเพื่อออกหนังสือในการระงับการก่อสร้าง และการรื้อถอนสะพานดังกล่าวออกก่อนจากนั้นจะได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนั้น

            ล่าสุดเมื่อเวลา 10.00 น วันที่ 10 กรกฎาคม 62 จากการเข้าตรวจสอบบริเวณสะพานดังกล่าวอีกครั้ง พบว่าเมืองพัทยาได้ทำการปิดหมายประกาศ แบบ ค.3 แจ้งความไปยังเจ้าของอาคารว่าให้ระงับการสร้างสะพานเหล็กขนาด 2.5×20  เมตร จำนวน 1 สะพาน โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 วรรค 1 และมาตรา 41 วรรค 1 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคารจนกว่าจะได้รับอนุญาต รวมทั้งการห้ามมิให้บุคคลใด ใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆของอาคาร หรือบริเวณที่มีการกระทำดังกล่าว และหมายคำสั่งรื้อถอน ค.7 ตามมาตรา 42 กรณีก่อสร้าง ดัดแปลงเคลื่อนย้ายอาหารกระทำโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ โดยให้รื้อถอนสะพานเหล็กออกทั้งหมด ซึ่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ให้แล้วเสร็จภายใน 35 วัน หลังได้รับคำประกาศ โดยหากพ้นกำหนด เมืองพัทยาจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.