เมืองพัทยาประชุมเตรียมมอบถุงยังชีพและแว่นตา เดือน ม.ค.แก่ ผู้ถูกคัดเลือกจาก 42 ชุมชน จำนวน 1,100 ราย

0
299
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน

เมื่อ 27 พฤศจิกายน 60 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีประธานชุมชนทั้ง 42 ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ประธานชุมชนทั้ง 42 ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ประธานชุมชนทั้ง 42 ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดจัดโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ซึ่งเมืองพัทยาจะต้องแต่งตั้งไว้ เผื่อว่ามีเหตุจะต้องให้ความช่วยเหลือในอนาคตและคณะกรรมการฯ ที่แต่งตั้งมีหน้าที่ตามข้อ 9 แห่งระเบียบฯ นี้ การใช้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอคณะกรรมการฯ ตามข้อ 9 ซึ่งหลังจากคณะกรรมการฯ พิจารณาช่วยเหลือประชาชนแล้วจะต้องติดประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ ไว้ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา หรือที่ทำการชุมชนไม่น้อยกว่า 15 วัน ไปแล้วนั้น

โดยในวันนี้ เมืองพัทยาจึงได้ร่วมกันพิจารณาสรุปการนำเสนอรายชื่อ ผู้สิทธิได้รับเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) และแว่นสายตา ตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม เมืองพัทยา ให้ดำเนินการคัดเลือกประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อเสนอรายชื่อ จากประธานชุมชน ทั้ง 42 ชุมชน เป็นผู้ร่วมพิจารณาคัดเลือกประชาชน ตามโควตาในสัดส่วนของประชาชนที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน เพื่อได้รับเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน 1,100 ถุง และแว่นสายตา จำนวน 50 อัน ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ภูมิพลมหาราชา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (หลังโรงเรียนอนุบาลหนองปรือ) โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดให้เข้ารับตรวจสายตาได้ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ที่ เทศบาลเมืองหนองปรือ (ชั้น 5)

โดยผู้ที่มีรายชื่อได้รับเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) และแว่นสายตา จากอัตราตามโควตาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 1,100 ถุง ซึ่งเมืองพัทยาพิจารณาให้ผู้มีที่สิทธิได้รับการช่วยเหลือครั้งนี้ มีจำนวน 42 ชุมชน ซึ่งจะได้รับชุมชนละ 42 ราย (รวมเป็น 1,050 ราย) และจะมอบให้ประชาชนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในชุมชน แต่อยู่พื้นที่เขตเมืองพัทยา อีก 50 ราย รวมเป็น 1,100 ราย ตามอัตราโควตาที่กำหนดไว้.