เมืองพัทยาบูรณาการส่วนราชการ เดินหน้าเตรียมหาแนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

0
127

เมื่อ 14.00 น. วันที่ 30 มกราคม   นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมวางแผนกำหนดการควบคุมการแก้ไขปัญหา ฝุ่นละออง PM 2.5 โดยมี นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จากสำนักการช่าง สำนักปลัด สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักศึกษา สำนักสาธารณสุข สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักพัฒนาสังคม เมืองพัทยา ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการติดตามตรวจสอบสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2. 5 และวางแผนมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก  PM 2. 5   ซึ่งมี นางรุ่งนภา ทับหนองฮี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักสิ่งแวดล้อม ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานป้องกันที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม 251

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ออกประกาศกรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการฝุ่นละออง PM 2. 5 ประจำวันที่ 18 มกราคม 62 พบว่าจากสภาพอุตุนิยมวิทยาที่อากาศในช่วงเช้า อากาศลอยตัวได้ดีขึ้นความเร็วลม 10 – 30 กม./ชม. มีหมอกบางในตอนเช้า ไม่มีฝน ส่งผลทำให้สถานการณ์ PM 2. 5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันที่ 18 มกราคม 2562 คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับ “ดี” ถึง “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ” ประกอบกับเมืองพัทยา ได้ทำการติดตั้งเครื่องตรวจเคราะห์คุณภาพอากาศในเขตพื้นที่เมืองพัทยา คือ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (FM 2. 5) และดัชนีคุณภาพอากาศโอโซน ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 มกราคม 62 ที่มีค่าฝุ่นละอองไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2. 5) ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงช่วง 26.03 – 56.81 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกณฑ์คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับ “ดี” ถึง “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ” มีแนวโน้มจะมีฝุ่นละอองฯ เพิ่มมากขึ้น

ดังนั้นเพื่อเป็นการหาแนวทางมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหา “ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2. 5) ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของเมืองพัทยาด้วย 8 มาตรการ การเตรียมรับมือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในอากาศรวมถึงดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ โดยได้วางหลายมาตรการในการแก้ไขปัญหา และเริ่มดำเนินการแล้ว.