เมืองพัทยาจัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัว ลดปัญหาด้านเด็กและเยาวชน

0
260
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา กล่าวให้โอวาส บรรดาผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมาเข้ารับการอบรมในวันดังกล่าว
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา กล่าวให้โอวาส บรรดาผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมาเข้ารับการอบรมในวันดังกล่าว

เจษฎา หอมกลิ่น

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 60   ที่โรงแรมซิติน การ์เด้น รีสอร์ท พัทยา นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัว ประจำปี 2560 โดยมีนางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้มีนายศักดิ์สิทธิ์ แย้มศรี และนายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา คณะวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นครอบครัวที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ ในเขตเมืองพัทยา จำนวนกว่า 60 คน เข้าร่วม

ทั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์ของสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ที่พ่อแม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ลูกต้องไปโรงเรียน เวลาในการพูดคุยสื่อสารซึ่งกันและกัน การรับประทานอาหารร่วมกันอย่างพร้อมหน้าครอบครัวมีน้อยลง ช่องว่างระหว่างวัยที่มีเพิ่มขึ้น ในขณะที่ความเข้าใจในครอบครัวกลับลดน้อยลงไปเรื่อยๆ จนทำให้เกิดปัญหาครอบครัวแตกแยก ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการมั่วสุมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การตั้งกลุ่มชักชวนกันไปทำในสิ่งผิดๆ หรือประพฤติตนไม่สมควรแก่วัย จนเกิดเป็นปัญหาสังคมและคดีอาชญากรรมในที่สุด

เมืองพัทยาเล็งเห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดแต่สำคัญที่สุดเช่นกัน จึงได้จัดทำโครงการสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัว ประจำปี 2560 ขึ้น ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 60 ณ โรงแรมซิติน การ์เด้น รีสอร์ท พัทยา โดยเป็นการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันครอบครัว ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เมืองพัทยา ประกอบด้วย พ่อแม่/ผู้ปกครอง และบุตรหลาน จำนวนทั้งสิ้น 95 คน หรือประมาณ 40 ครอบครัว โดยมีทีมวิทยากรจากกลุ่มผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เรือนเพาะชำ จังหวัดแพร่ จำนวน 10 ท่าน เป็นผู้ให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นสื่อกลางประสานช่องว่างของคนในครอบครัว ส่งเสริมให้ครอบครัวเกิดความรักความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว บทบาทของสามีภรรยา บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของผู้ปกครอง บทบาทของลูกหลาน และปลูกฝังวิธีการดำเนินชีวิตที่ดี อันจะเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัวให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถลดปัญหาครอบครัว ปัญหาเด็กและเยาวชน ตลอดจนปัญหาสังคมได้ในระดับหนึ่งต่อไป

เมืองพัทยาใส่ใจความสำคัญของสถาบันครอบครัว จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัว ประจำปี 2560 มุ่งเสริมสร้างความรักความเข้าใจในครอบครัว เพื่อลดปัญหาด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่
เมืองพัทยาใส่ใจความสำคัญของสถาบันครอบครัว จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัว ประจำปี 2560 มุ่งเสริมสร้างความรักความเข้าใจในครอบครัว เพื่อลดปัญหาด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่

ด้านนายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการว่า ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนมีความตั้งใจ และนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไปอย่างมีคุณภาพ ขอให้เด็กๆ เข้าใจในความรักของพ่อแม่ และเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว ส่วนพ่อแม่ไม่ควรรักลูกในแบบที่ผิดๆ ควรมีเวลาให้ความรัก ความอบอุ่น และอบรมสั่งสอนในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อให้ลูกเติบโตเป็นคนดีและมีคุณภาพของสังคมต่อไป..