เมืองพัทยาจัดการอบรม โครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชน เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ สถานการณ์การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

0
151
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางละมุง ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ตำรวจภูธรหนองปรือ รวมถึงผู้แทนจากองค์กรเอกชนต่างๆ เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชน เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ สถานการณ์การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางละมุง ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ตำรวจภูธรหนองปรือ รวมถึงผู้แทนจากองค์กรเอกชนต่างๆ เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชน เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ สถานการณ์การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

เมื่อ 8 มิถุนายน 61 ที่ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการพัฒนาครือข่ายมวลชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์การก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ ในพื้นที่เมืองพัทยา ประจำปี 2561 โดยมี นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ นายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมี ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนสำนักงานศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค 1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางละมุง เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา และตำรวจภูธรหนองปรือ ผู้แทนจากองค์กรเอกชนต่างๆให้ความสนใจรับฟังการอบรมในครั้งนี้

เนื่องด้วยทางสมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทย และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เชียวชาญด้านอาเซียนรวมถึงผู้เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงในอาเซี่ยน ได้มุ้งเน้นที่จะมาให้ความรู้ ความเข้าใจและความเคลื่อนไหวต่างๆต่อสถานการณ์ก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ ในประเทศไทยในปัจจุบัน จึงได้จัดโครงการฯเพื่อพัฒนาให้ความรู้แก่เครือข่ายมวลชน เพื่อให้มีความเข้าใจถึงบทบาท และหน้าที่ของการเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุร้ายที่เกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ ในรูปแบบต่างๆของในพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสภาวะเศรษฐกิจ ในด้านการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของเมืองพัทยา หรือตลอดจนเกิดความเสียหายโดยภาพรวมของประเทศไทย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ เพื่อต้องการให้เครือข่ายและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงหน้าที่และบทบาทถึงการทำงาน และความหมายความแตกต่างระหว่างการก่อการร้าย กับอาชญากรรมข้ามชาติ รวมไปถึงการวิธีการเฝ้าสังเกตการณ์และวิธีการปฏิบัติงานเฝ้าสังเกตในแต่ละเหตุการณ์ ที่อาจเกิดโดยอย่างไม่คาดคิด ยังไปถึงการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างเครือข่ายกับเจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามช่องทางต่างๆอย่างถูกวิธีตามขั้นตอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในเมืองพัทยาต่อไป.