เมืองพัทยาขอความร่วมมือ งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

0
117

ด้วยในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 และวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 62 เป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาของประชาชนชาวไทย ที่สืบทอดประเพณีมาแต่โบราณกาล ประกอบกับได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่3) พุทธศักราช 2558 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 “ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ”

เมืองพัทยาขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าทุกประเภท อาทิ ร้านอาหาร และสถานบริการ ให้งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งขายส่งและขายปลีก ทั่วราชอาณาจักร ตลอด 24 ชั่วโมง ในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 และวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (ยกเว้นเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ มาตรา 59 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.

หากพบเห็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พุทธศักราช 2551 ของสถานประกอบการรายใด หรือพบเห็นอาชญากรรมต่าง ๆ สามารถแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารได้ที่สายด่วน 191 ตลอด 24 ชั่วโมง