เที่ยวบางแสนวิถีใหม่ New Normal นักท่องเที่ยวใส่ใจให้ความร่วมมือ

0
381

หลังจากทางรัฐบาลได้ผลดล็อคผ่อนปรนในระยะที่ 3 โยให้สามารถเปิดหาดในพื้นที่ต่างๆได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 63 นั้น  ชายหาดบางแสน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองแสนสุข  ได้ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกคน ปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยเมื่อเข้าพื้นที่ชายหาดบางแสน เช่น  การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อต้องออกนอกบ้าน หรือขณะอยู่ในสถานที่สาธารณะชายหาดทุกครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันและลดการติดเชื้อโรค  รักษาระยะห่างตามแนวนโยบายสาธารณสุข หรือ Social Distancing อย่างเคร่งครัด ไม่ควรรวมกลุ่ม หรืออยู่ไกล้ชิดกัน ควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร และเมื่อมีอาการไข้ ไอ หรือจามให้งดออกนอกบ้าน ควรดูแลตนเอง ไม่ไกล้ชิดกับเด็กและผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัว และงดการสูบบุหรี่บริเวณชายหาดบางแสน ในทุกกรณี


นอกจากนี้ให้งดเว้นการใช้ภาชนะที่ทำจากโฟมทุกชนิด บนชายหาด รวมถึงห้ามทิ้งขยะมูลฝอยบริเวณชายหาดบางแสน งดเว้นการดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด บนพื้นที่ชายหาดบางแสน  โดยได้ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวหมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอลล์อย่างสม่ำเสมอก่ อนการรับประทานหรือหยิบจับอาหารทุกครั้ง  โดยเทศบาลเมืองแสนสุข ได้ขอให้นักท่องเที่ยวทุกคน ร่วมปฏิบัติตามแนวทาง “New Normal” เรียนรู้วิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ เพื่อป้องกันตนเองและผู้อื่น.