เทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดอบรมการเขียนหนังสือราชการ และงานสารบรรณ ให้พนักงานเทศบาล

เมื่อ 26 มิถุนายน 62   ณ โรงแรมเบย์ บีช รีสอร์ท พัทยา ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายของเทศบาล ในหลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการและงานสารบรรณ” ประจำปี 2562    โดยมี นายธีรวิทย์ ทองนอก ปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลเมืองหนองปรือ เข้าร่วมโครงการ  ซึ่งมีวิทยากรจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวสุพิชฌาย์ กลิ่นหอม นิติกรชำนาญการและคณะ รวม 4 คน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

สำหรับการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้พนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้อง ป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์ก รและเพื่อให้พนักงานสามารถบริหารงานเอกสารให้เป็นระบบ รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526.