เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดเก็บขยะ ทำดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

0
162
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ นำเจ้าหน้าที่เทศกิจ กองช่างสุขาภิบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จัดเก็บขยะ บริเวณมาบตาโต้ ซอย 6
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ นำเจ้าหน้าที่เทศกิจ กองช่างสุขาภิบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จัดเก็บขยะ บริเวณมาบตาโต้ ซอย 6

เมื่อ 25 ตุลาคม 60 ณ บริเวณ ซอยมาบตาโต้ ซอย 6 นายสง่า ยุทธนาวา  นายวิระ ทับขัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ นำเจ้าหน้าที่เทศกิจ กองช่างสุขาภิบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหนองปรือ ลงพื้นที่จัดเก็บขยะที่มีประชาชนลักลอบทิ้ง พร้อมติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะ บริเวณมาบตาโต้ ซอย 6 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่รักษาความสะอาด รวมไปถึงเป็นการทำดีถวายพระบาทมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ รวบรวมขยะมูลฝอยใส่ถุง แยกตามประเภท และขอให้ประชาชนทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง ไม่ทิ้งขยะตามที่สาธารณะหรือที่ว่างเปล่า ซึ่งหากโดนจับกุมได้ จะมีโทษปรับสูงสุดที่ 2,000 บาท

เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดเก็บขยะที่มีประชาชนลักลอบทิ้ง บริเวณมาบตาโต้ ซอย 6
เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดเก็บขยะที่มีประชาชนลักลอบทิ้ง บริเวณมาบตาโต้ ซอย 6

ปัจจุบันเทศบาลเมืองหนองปรือ มีปริมาณขยะสูงถึง 105 ตันต่อวัน และมีแนวโน้มจะขยายตัวตามสภาพเศรษฐกิจ และอัตราการบริโภคของประชาชนที่เข้ามาอาศัยเพิ่ม  โดยขยะที่เพิ่มมากขึ้นนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมแล้ว ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ และทัศนียภาพ ของพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ อีกด้วย ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการขยะมูลฝอย  ทางเทศบาลฯ จึงได้ดำเนินการจัดเก็บขยะจากบ้านเรือนประชาชนตามเส้นทางต่างๆอย่างทั่วถึง ไม่ให้มีตกค้าง โดยมีแนวทางจัดเก็บในถนนสายหลักและสายรองให้หมดทุกวัน และให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่พื้นที่ดังกล่าว รวบรวมขยะมูลฝอยใส่ถุงแยกตามประเภท ผูกมัดปากถุงให้แน่น แล้วนำไปกองไว้ตามจุดที่กำหนด ในเวลา 20.00 น. เป็นต้นไป และเทศบาลจะออกจัดเก็บขยะในเวลา 03.00 น. พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชน เพื่อลดปัญหาลักลอบทิ้งขยะในที่สาธารณะต่อไป.