เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดโครงการยุวชนดับเพลิง รุ่นที่ 2

0
276
วิทยากรผู้ชำนาญการจากมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ พัทยา มาให้ความรู้ในเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่ นักเรียน โรงเรียนวัดสุทธาวาส จำนวน 135 คน ที่เข้าร่วมอบรม
วิทยากรผู้ชำนาญการจากมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ พัทยา มาให้ความรู้ในเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่ นักเรียน โรงเรียนวัดสุทธาวาส จำนวน 135 คน ที่เข้าร่วมอบรม

เมื่อ 4 กันยายน 60 ทึ่โรงเรียนวัดสุทธาวาส นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดโครงการยุวชนดับเพลิง รุ่นที่ 2 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นางชนิตา ยินดีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 135 คน เข้าร่วมโครงการ

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น นับวันจะทวีความรุนแรงและเกิดบ่อยครั้งขึ้น ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก และสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ประกอบกับในพื้นที่เสี่ยงภัยไม่มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งแนวทางในการลดความเสียหายและความสูญเสียในเบื้องต้น คือการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น เพื่อลดความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้เล็งเห็นความสำคัญของภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อฝึกอบรมให้กับเยาวชนในพื้นที่ เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้เยาวชนสามารถช่วยเหลือประชาชนหรือครอบครัว ในกรณีเกิดภัยพิบัติได้ ทำให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยได้เชิญวิทยากรผู้ชำนาญการจากมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ พัทยา มาให้ความรู้ในเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ และการบรรยายเรื่อง ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยวิทยากรจากเทศบาลเมืองแสนสุข.