เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดอบรมการให้ความรู้ เรื่องการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน และการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน หลักสูตร CPR

0
112

เมื่อ 17 กรกฎาคม 61 ที่ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองหนองปรือ นายสุวัช รชตวัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ  เป็นประธานในการเปิดการอบรมการให้ความรู้ เรื่องการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน และการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือการทำ CPR โดยมีประชาชนในพื้นที่และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมในการอบรม

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นมีความสำคัญมาก หากมีความรู้อย่างถูกต้องในการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ ก็อาจจะเป็นการยื้อชีวิตผู้ป่วยหรือบาดเจ็บได้ ซึ่งปฐมพยาบาล หมายถึง การให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่กำลังเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ โดยบริบาลให้เพื่อรักษาชีวิต ป้องกันมิให้สภาวะนั้นเลวลง หรือเพื่อส่งเสริมการฟื้นตัว ปฐมพยาบาลรวมถึงการรักษาเบื้องต้นในภาวะรุนแรง ก่อนมีการช่วยเหลือของบุคลากรทางการแพทย์ เช่น การนวดหัวใจ ผายปอด กู้ชีพ ขณะกำลังรอรถพยาบาล ตลอดจนการรักษาเบ็ดเสร็จซึ่งภาวะเล็กน้อย เช่น การปิดพลาสเตอร์แผลที่ถูกวัตถุมีคมบาด ปกติผู้ให้ปฐมพยาบาลเป็นบุคคลมิใช่อาชีพสาธารณสุข โดยมีหลายคนได้รับการฝึกการให้ปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน และหลายคนเต็มใจให้ปฐมพยาบาลจากความรู้ที่ได้มา ซึ่งการปฐมพยาบาลผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ จะเป็นการช่วยบรรเทาความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงเป็นเองสำคัญที่ประชาชนรวมถึงเครือข่ายด้านสุขภาพ จะต้องมีความรู้ในเรื่องของการช่วยชีวิตผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ เพื่อลดความสูญเสีย  รวมถึงมีความรู้ในระดับการช่วยเหลือ ผู้ป่วยฉุกเฉินได้ ด้วยการทำ CPR ได้อย่างถูกต้อง

โดยในการอบรม พบว่ามีเครือข่ายด้านสุขภาพ แกนนำชุมชน ภาคราชการ เข้าร่วมในการอบรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการอบรมในรุ่นที่ 2 แบ่งการอบรมออกเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยผู้ที่ผ่านการอบรมทุกคน จะต้องมีการสอบในส่วนของการช่วยชีวิตแบบการทำ CPR หากพบว่าสามารถช่วยชีวิตแบบฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง ก็จะได้รับใบรับรองจากโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ว่าเป็นบุคคลที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยแบบฉุกเฉิน ได้ตามมาตรฐานที่ได้อบรมมาอย่างถูกต้อง ส่วนผู้ที่สอบไม่ผ่าน ก็จะได้ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรม จากทางเทศบาลเมืองหนองปรือตามลำดับ.